Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht worden de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsverhouding geregeld. Iedereen die een arbeidsovereenkomst sluit, heeft te maken met het arbeidsrecht. Een dynamisch rechtsgebied, waar de financiële en emotionele belangen vaak groot zijn.

Onze cliënten

Wij adviseren en begeleiden ondernemers, directies en afdelingen personeelszaken, en ook werknemers, bij arbeidsrechtelijke kwesties en conflicten op de werkvloer.

Advies en ondersteuning

De Kempenaer adviseert zowel over individuele als collectieve arbeidsovereenkomsten. Wij staan u bij in ontslagprocedures of helpen bij het opstellen van een sociaal plan. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij vragen over medezeggenschap.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar arbeidsrecht@dekempenaer.nl

Zaken en onderwerpen

A

B

C

D

E

G

H

K

L

O

P

R

S

T

U

  • uitzenden, payrollen en opvolgend werkgeverschap

V

W

Z

 

  • trefwoorden arbeidsrecht

    "Het arbeidsrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Wij hebben daarom alle mogelijke onderwerpen voor u op alfabetische volgorde in kaart gebracht. Klik op onderstaande link om naar de trefwoordenpagina te gaan . "

Actueel


Kennis

Het studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst: let op de juiste formulering!

Scholing is bij uitstek het middel om te investeren in de inzetbaarheid van uw werknemers. Met een studiekostenbeding kunt u voorkomen dat een werknemer spoedig na het afronden van de opleiding bij uw bedrijf vertrekt.

augustus 2019

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

De situatie van loondoorbetalingsverplichting nu en wat er gaat veranderen.

januari 2019

Positie van werknemers bij een doorstart

Treden werknemers automatisch in dienst bij een doorstarter als er sprake is van overgang van onderneming tijdens faillissement?

oktober 2018

Langdurig arbeidsongeschikt en minder werken: aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is geweest in geval van opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst een wettelijk recht op een transitievergoeding. Die aanspraak bestaat ook als het gaat om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

oktober 2018

Mag een ex-werkgever een negatieve referentie of een negatief getuigschrift afgeven?

Of is dat in strijd met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en/of onrechtmatig?

september 2018

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB bevat een pakket aan voorgenomen maatregelen dat de juridische en financiële verschillen tussen vaste en flexibele werknemers moet verkleinen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020.

mei 2018

#MeToo in het arbeidsrecht

Het was in de afgelopen weken een ‘hot topic’ in de media; seksueel intimiderend en ander grensoverschrijdend gedrag in de film- en theaterwereld.

december 2017

Werkgeefster stelt werkneemster op non-actief; de rechter beveelt tewerkstelling.

Ga niet te lichtvaardig om met non-actiefstelling. Het is beter om bij verstoorde samenwerking in gesprek te gaan of de werkneemster tijdelijk andere werkzaamheden aan te bieden.

september 2017

De reikwijdte van het retentierecht in het kader van het arbeids- en insolventierecht: een uitspraak belicht.

Een schuldeiser mag de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak opschorten totdat die schuldenaar zijn vordering heeft voldaan.

september 2017

Ontslag werknemer supermarkt door weigeren leeftijdscontrole

Bij verkoop van alcohol of tabak moet bij twijfel de leeftijd van de koper worden gecontroleerd. Doet een verkoper die werknemer is dat niet, kan de reden zijn voor ontslag!

augustus 2017

Transportsector opgelet: Nederlandse arbeidsvoorwaarden kunnen geldig zijn voor buitenlandse chauffeurs.

Doe de check aan de hand van drie vragen.

juli 2017

Vakantiedagen en (langdurig) zieke werknemers: hoe zit het ook al weer?

De zomervakantieperiode breekt al bijna aan. Nog even en het is weer: ‘Prettige vakantie!’. Een goede aanleiding om eens stil te staan bij de vakantierechten van zieke werknemers.

juni 2017

Disfunctioneren en verbetertraject

Op enig moment is de maat vol en wilt u af van die eeuwig disfunctionerende medewerker. Kan dat zomaar? Weet waar u aan begint!

mei 2017

Deskundigenoordeel en second opinion: zoek de verschillen

Een deskundigenoordeel, daar bent u vast al mee bekend. Is dat niet een second opinion? Na het lezen van dit artikel weet u dat dit niet hetzelfde is en wat precies de verschillen zijn.

mei 2017

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

Zowel de werknemer als werkgever kunnen de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat kan enkel in de daartoe bij wet omschreven gevallen, de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW:

maart 2017

Ontslagprocedures – ontslagroute

Tot 1 juli 2015 kon er in het geval van een ontslag voor gekozen worden bij welke instantie dit werd gevraagd: bij het UWV of bij de kantonrechter. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de route voorgeschreven. Waar u moet zijn hangt af van de reden van het ontslag.

maart 2017

Bedrijfseconomische redenen ./. reorganisatie

Een bedrijfseconomische reden is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een ontslagaanvraag te doen bij het UWV

maart 2017

Wet Verbetering Poortwachter

De spelregels waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden staan in Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de beleidsregels beoordeling Poortwachter.

februari 2017

Waarschuwing

Wanneer een werknemer een regel overtreedt of juist iets nalaat te doen, dan kan de werkgever de werknemer daarvoor een waarschuwing geven.

februari 2017

Vakantiedagen

Er kan nogal eens discussie ontstaan over het aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wanneer de werknemer die dient op te nemen en hoeveel de werknemer mag meenemen naar een opvolgend jaar.

februari 2017

Zieke werknemer

Op grond van artikel 7:629 BW heeft een werknemer die arbeidsongeschikt is door ziekte, zwangerschap of bevalling gedurende ten minste twee jaar recht op doorbetaling van het loon.

februari 2017

Regelmatig ziekteverzuim

Steeds terugkerend, korter durend, ziekteverzuim is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

februari 2017

Proeftijd

Een proeftijd is bedoeld om werkgever en werknemer een periode te geven waarbinnen de werksituatie uitgeprobeerd kan worden zonder dat zij voor lange tijd een overeenkomst aan gaan. Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden, vóór aanvang van de werkzaamheden.

februari 2017

Passende arbeid zieke werknemer

Artikel 7:658a BW verplicht de werkgever om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. Deze re-integratieverplichting houdt onder meer in dat de werkgever passende arbeid moet aanbieden. Nadere regels staan in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter.

februari 2017

Overgang van onderneming

Indien activa (en passiva) van een onderneming worden overdragen aan een andere partij of wanneer er activa (en passiva) van een andere onderneming worden overgenomen, kan sprake zijn van overgang van onderneming.

februari 2017

Opzegverboden

Ontslag mag niet plaatsvinden indien sprake is van een opzegverbod. Er bestaan twee soorten opzegverboden, de zgn. 'wegens' en de 'tijdens' opzegverboden.

februari 2017

Opzegtermijn

Bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst moet aan bepaalde vereisten worden voldaan, waaronder de termijn voor opzegging. Deze termijn wordt veelal overeengekomen in de cao of arbeidsovereenkomst. Indien dat niet het geval is, geldt artikel 7:672 BW.

februari 2017

Schorsing, op non-actief stelling, vrijstelling van werk

In een geval van schorsing, op non-actief stelling of vrijstelling van werk, verbiedt de werkgever de werknemer (tijdelijk) om de werkzaamheden te verrichten. Ingevolge jurisprudentie is de werkgever alsdan in beginsel verplicht om het loon door te betalen.

februari 2017

Ontslag op staande voet

Met een ontslag op staande voet wordt een arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigd. Hoewel ook de werknemer op staande voet ontslag kan nemen, is het meestal de werkgever die een dergelijk ontslag geeft. Een rechter komt er dus niet (op voorhand ) aan te pas.

februari 2017

restcategorie h-grond

Indien het voortduren van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever is te vergen kan dat een ontslaggrond opleveren ex artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

februari 2017

Werkweigering wegens gewetensbezwaar

Werkweigering wegens gewetensbezwaar is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

februari 2017

Verwijtbaar handelen of nalaten

Het 'verwijtbaar handelen of nalaten' is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

februari 2017

Ontslagprocedure via het UWV

Indien er sprake is van bedrijfseconomische redenen of van langdurige arbeidsongeschiktheid dan kan het UWV om toestemming gevraagd worden om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het UWV verleent bij toestemming de zgn. ontslagvergunning.

februari 2017

Loonbetaling

Voor de door de werknemer te verrichten arbeid, dient de werkgever aan de werknemer loon te betalen.
De loonbetaling moet steeds na afloop van een betalingstijdvak plaatsvinden.

februari 2017

Pensioenontslag of leeftijdsontslag en doorwerken na AOW

Een redelijke grond voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst is aanwezig indien wordt opgezegd 'tegen of na' de dag waarop de werknemer de overeengekomen pensioenleeftijd bereikt. Of indien er geen andere leeftijd is overeengekomen, de AOW-leeftijd.

februari 2017

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer kan niet zo maar beëindigd worden. Er geldt een opzegverbod (opzegverbod). Pas wanneer sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid is opzegging onder voorwaarden mogelijk (artikel 7:669 lid 3 sub b BW).

februari 2017

Geen werk, geen loon?

Geen werk betekent geen loon. Dat volgt ook uit de wet. Deze regel geldt bijvoorbeeld als een werknemer is gedetineerd, van het werk wegblijft zonder overleg of goede reden, niet bereid is om de bedongen arbeid te verrichten of bijvoorbeeld te laat van huis vertrekt en daardoor te laat komt op het werk.

februari 2017

Ketenaansprakelijkheid voor loon

Ook de opdrachtgever of aannemer kan aansprakelijk zijn voor het loon van de werknemer(s) van zijn (onder)opdrachtnemer of (onder)aannemer!

februari 2017

Herplaatsingsverplichting

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen indien daarvoor een redelijke grond is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

februari 2017

Dringende reden

Bij een dringende reden is er sprake van verwijtbaar handelen of nalaten. En dat is een reden voor een ontslag op staande voet.

februari 2017

Detachering

Bij detachering is een werknemer tijdelijk elders werkzaam. Er is sprake van een driehoeksverhouding tussen de uitlener, de inlener en de werknemer.

februari 2017

Demotie

Demotie is niet geregeld in de wet maar wordt getoetst aan de het zgn. 'goed werkgeverschap'. Indien werkgever en werknemer het eens zijn over een demotie is er niet zoveel aan de hand.

februari 2017

Modelovereenkomst op grond van de wet DBA

Voor een opdrachtgever die werkt met een zzp'er is het van belang of de Belastingdienst deze ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Sinds 1 mei 2016 is daarom de modelovereenkomst op grond van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd.

februari 2017

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de kantonrechtersformule verdwenen. Thans gelden de zgn. transitievergoeding en de billijke vergoeding, die wettelijk geregeld zijn.

februari 2017

Bedingen

Het concurrentie- en relatiebeding (artikel 7:653 BW), het geheimhoudingsbeding en het boetebeding (artikel 7:650 BW) zijn voorbeelden van de zgn. bijzondere bedingen die in een arbeidsovereenkomst kunnen overeengekomen.

februari 2017

Beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarbij werkgever en werknemer in onderling overleg het dienstverband beëindigen. In de overeenkomst wordt opgenomen onder welke voorwaarden dat gebeurt.

februari 2017

Bedenktermijn

Gelet op de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, wordt tussen werkgevers en werknemers steeds vaker een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) gesloten. Voor de werknemer geldt een bedenktermijn.

februari 2017

Einde van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen beëindigd worden. Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli 2015 is ingevoerd is er voor de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen het nodige veranderd.

februari 2017

Ketenregeling, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

Per 1 juli 2015 is de ketenregeling aangepast. De ketenregeling regelt hoeveel contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

februari 2017

Verstoorde arbeidsverhouding, arbeidsconflict

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen beëindigd worden. Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli 2015 is ingevoerd is er voor de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen het nodige veranderd. De arbeidsovereenkomst kan door de rechter ontbonden worden wegens de redelijke gronden als genoemd in artikel 7:669 BW. Ingevolge de zgn. g-grond is ontbinding mogelijk indien er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

februari 2017

Aanzegtermijn

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt dat werkgever tijdig aan de werknemer dient aan te geven of de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd. Dat gaat nog vaak mis.

februari 2017

Dossieropbouw

Dossieropbouw is van belang voor tal van zaken binnen de arbeidsrelatie. Hierbij valt te denken aan positieve en negatieve redenen, zoals begeleiding in het kader van loopbaanontwikkeling, het buiten het afspiegelingsproces kunnen houden van bovengemiddeld presterende werknemers bij een reorganisatie of het kunnen ontslaan van een disfunctionerende werknemer.

januari 2017

Disfunctioneren

Disfunctioneren is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is het moeilijker geworden om een werknemer te ontslaan op grond van disfunctioneren.

januari 2017

Voorkom beoordelingsstress met deze gouden tips

Over de noodzaak van functionerings- en beoordelingsgesprekken en tips om nutteloze gesprekken te voorkomen…

januari 2017

Van gezelligheid tot schadeclaim: werkgeversaansprakelijkheid voor nieuwjaarsbijeenkomsten

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat een werknemer tijdens een borrel letsel kan oplopen of schade kan veroorzaken? En dat u als werkgever dan aansprakelijk kunt worden gesteld? Gelukkig kunt u dat risico beperken.

januari 2017

Tweede kamer stemt in met wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

Tweede Kamer is akkoord gegaan met voorgestelde wetswijziging van de Arbowet om meer grip te krijgen op ziekteverzuim en instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen.

november 2016

De aanpak van schijnzelfstandigheid: van VAR naar Modelovereenkomst

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en moet er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Wat zijn de gevolgen?

april 2016

Slapend dienstverband: to end or not to end?

Een dienstverband met een zieke werknemer in stand houden om een transitievergoeding te mijden lijkt een trend. Wat zijn de gevolgen?

februari 2016

Arbeidsrecht

27 november 2014 - Veranderingen in het arbeidsrecht; welke weg kiest u?

november 2014

Indiensttreding bij doorstartend bedrijf na faillissement werkgever

Bij een doorstart na faillissement kan het doorstartende bedrijf personeel in dienst nemen van het failliete bedrijf. Het risico bestaat dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met die personeelsleden als arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden aangemerkt.

mei 2014

Flexibele arbeidskrachten: de gevaren

De risico's van inhuur van flexibele arbeidskrachten.

maart 2014

Het Sociaal Akkoord in vogelvlucht

De belangrijkste wijzigingen op een rij van het nieuwe regeerakkoord.

april 2013

Minder loon bij ziekte door eigen schuld

De verplichting tot doorbetaling hoeft niet te gelden als werknemer opzettelijk risicovol gedrag vertoont met als gevolg ziekte.

juni 2012

Staat aansprakelijk voor schade werknemers door te weinig uitbetaalde vakantiedagen

De Staat had kunnen weten dat de Nederlandse vakantiewetgeving in strijd was met Europese arbeidsrichtlijn en kan claims verwachten van werknemers die wegens ziekte te weinig vakantiedagen hebben gekregen.

april 2012