Algemene voorwaarden

 1. De Kempenaer Advocaten N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, die zich ten doel stelt het beoefenen van de rechtspraktijk in de breedste zin des woords.
 2. Onder “De Kempenaer Advocaten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan De Kempenaer Advocaten N.V. Onder partner wordt verstaan een persoon die (indirect) aandelen in De Kempenaer Advocaten N.V. houdt. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder ander dan De Kempenaer Advocaten N.V. ten aanzien van wie een rechtsbetrekking zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4 hierna, bestaat of gesteld wordt.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan De Kempenaer Advocaten, de partners of aan personen die in dienstbetrekking van of anderszins voor De Kempenaer Advocaten werkzaam zijn, tenzij voorafgaand aan het totstandkomen van de opdracht anders is overeengekomen.
 4. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht door of namens De Kempenaer Advocaten is aanvaard. De Kempenaer Advocaten kan daarbij slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
 5. a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door De Kempenaer Advocaten. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van De Kempenaer Advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.
  b. In afwijking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek staat het De Kempenaer Advocaten steeds vrij te bepalen door welke advocaat/advocaten de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zullen worden uitgevoerd.
 6. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook het nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid van De Kempenaer Advocaten leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de De Kempenaer Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan De Kempenaer Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van € 100.000,-. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van De Kempenaer Advocaten of degenen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest geldt die beperking niet. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 7. a. De Kempenaer Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  • door haar, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden. De Kempenaer Advocaten gaat ervan uit, en bedingt bij dezen, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden;
  • elke illegale of kwaadwillige inbreuk binnen de organisatie van De Kempenaer Advocaten in de elektronische data of systemen, welke resulteert in (functies die leiden tot) het vervormen, corrumperen, manipuleren, kopiëren, verwijderen, vernietigen of vertragen van zulke elektronische data of systemen.
  b. De opdrachtgever vrijwaart De Kempenaer Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van De Kempenaer Advocaten.
 8. Niet alleen De Kempenaer Advocaten maar ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien deze aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van De Kempenaer Advocaten hebben verlaten.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door De Kempenaer Advocaten van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Daarnaast zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten in rekening worden gebracht, alsmede een kantooropslag, welke opslag is vastgesteld op een percentage van het honorarium; dit ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending van reguliere of aangetekende post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging). Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De Kempenaer Advocaten is gerechtigd de toepasselijke tarieven en het percentage kantoorkosten lopende de overeenkomst aan te passen.
 10. a. Het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting wordt periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.
  b. Klachten over een declaratie c.q. de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan De Kempenaer Advocaten. Indien niet binnen deze termijn een schriftelijke klacht door De Kempenaer Advocaten is ontvangen, dan wordt de declaratie c.q. worden de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten geacht te zijn aanvaard.
  c. Bij overschrijding van de hiervoor, onder 10 a, genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente.
  d. Indien De Kempenaer Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaraties en tenminste € 500,-.
 11. De Kempenaer Advocaten is steeds gerechtigd voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden een voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen opgeschort worden als door De Kempenaer Advocaten gezonden declaraties niet tijdig zijn betaald of als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 12. De Kempenaer Advocaten is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door De Kempenaer Advocaten een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 13. Op de rechtsverhouding tussen De Kempenaer Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De Kempenaer Advocaten voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien De Kempenaer Advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal verkrijgbaar. In geval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 13 oktober 2015.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail