Wie zijn wij?

Privacy statement De Kempenaer Lawyers
Datenschutzerklärung De Kempenaer Advocaten

Bezoekadres
Groningensingel 1
6835 EA Arnhem
Nederland

Postadres
Postbus 9218
6800 HX
Arnhem
Nederland

Contact
T: +31 (0)26 3522 888
F: +31 (0)26 3522 889
M: mail@dekempenaer.nl

Socials
LinkedIn: www.linkedin.com/company/de-kempenaer-advocaten/
Facebook: www.facebook.com/dekempenaeradvocaten/
Twitter: www.twitter.com/DeKempenaerNV
Instagram: https://www.instagram.com/de_kempenaer_advocaten/ 

Privacy

De Kempenaer Advocaten stelt het belang van de cliënt en haar relaties voorop. Dus ook de bescherming van uw privacy. Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie De Kempenaer Advocaten persoonsgegevens verwerkt, te weten cliënten, relaties (personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, uitnodigingen, cursussen et cetera), sollicitanten, prospects en derde partijen (wederpartijen). Wij informeren u hiermee hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u (o.a. mondeling, per email, per brief, telefoon of via een door u ingevuld contact- of webformulier, door het afgeven van uw visitekaartje).

Ook kunnen we gegevens van derden ontvangen en verwerken (bijvoorbeeld via uw belangenbehartiger, uw verzekeringsmaatschappij, uw wederpartij), via (openbare) registers (zoals de Kamer van Koophandel) of uit publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Welke gegevens we van u verwerken is o.a. afhankelijk van het doel en/of de aard van de zaak/dienstverlening. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • Contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt. Zie hierover onze informatie over de cookies die wij gebruiken.
 • Gegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens komen voornamelijk voort uit onze juridische dienstverlening en het onderhouden van onze relatie (door o.a. kennisdelen via e-mails, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor cursussen, seminars, relatiedagen, masterclasses), tevredenheidsonderzoeken, sollicitaties en recruitment).

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere onderstaande grondslagen:

 1. De uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld een opdrachtovereenkomst juridische dienstverlening.
 2. Het voldoen aan wettelijk verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 3. De behartiging van een gerechtvaardigd belang. Deze belangenafweging leggen we vast.
 4. Uw toestemming. We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. In onze nieuwsbrieven c.a. vermelden we onderaan onze contactgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet en/of onze beroeps- en gedragsregels hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben.

Voor mailings (nieuwsbrieven / uitnodigingen) geldt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u ons informeert dat u geen (digitale) berichten meer wenst te ontvangen en/of wij stoppen met het toezenden daarvan.

Uw persoonsgegevens worden voorts verwijderd indien:

 • Uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u uw toestemming intrekt.
 • Het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen.

Met wie delen we uw gegevens?

We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet verplicht c.q. toegestaan is en/of indien dit noodzakelijk is voor de  uitvoering van de overeenkomst en/of de bedrijfsvoering van De Kempenaer Advocaten.

Het komt voor dat wij andere bedrijven of personen inschakelen om diensten in uw zaak voor ons uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld een deurwaarder, incassobureau, expertisebureau, arbodienst, vertaalbureau et cetera. Dit soort derden zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Indien nodig worden met niet-verwerkers schriftelijke afspraken gemaakt op basis van privacy convenanten.

Wij besteden de verwerking van persoonsgegevens ook uit aan derde partijen, zogenaamde verwerkers. Zo maken wij gebruik van IT-dienstverleners voor onze systemen. Zij hebben geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die door ons ter beschikking worden gesteld. Wij blijven in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw gegevens en sluiten verwerkersovereenkomsten met de verwerkers. Als we gegevens delen met een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan maken we daarmee afspraken zodat we ons houden aan de regels conform de AVG. Overigens proberen wij verwerking buiten de EER zoveel mogelijk te vermijden.

Uw rechten

a. Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of te laten verwijderen.

Identiteitsbewijs

Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs verzoeken wij u de kopie te voorzien van het woord ‘kopie’, de datum te noteren, uw burgerservicenummer en de foto door te strepen, alsmede te vermelden met welk doel de kopie verstrekt is (bijvoorbeeld het benoemen van de specifieke juridische kwestie).

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

 • Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken.
 • U gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.
 • Het persoonsgegevens betreft van uw kind, die zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan uw kind.

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

c. Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat wij onnodige gegevens verwerken, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat die gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

e. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van een algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

f. Afmelden voor mailings c.a.
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven, uitnodigingen et cetera. In deze mailings vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

E-mail en social media

a. E-mail
Voordat wij via e-mail met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft of indien u zelf het initiatief heeft genomen om te mailen. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

b. Social Media
U kunt ervoor kiezen om contact met ons op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter of via WhatsApp. Wij raden u echter af om via andere kanalen dan e-mailgegevens met ons te delen. Op de gegevens die wij van u krijgen via de social media platforms is deze privacyverklaring niet van toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe hebben wij gezorgd voor een beveiliging van onze IT-systemen en van de fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen voor een regelmatige instructie van onze medewerkers op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor al onze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht.

Aanpassing van de privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Deze privacyverklaring kan dan ook aangepast worden om up to date te blijven. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2022.

Vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf. Stuur een mail naar c.hermesdorf@dekempenaer.nl.

Hebt u klachten over privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail