Inhoudsopgave

Update wet- en regelgeving arbeidsrecht mei 2022

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie(s) daarvoor nog nodig is.

Wet betaald ouderschapsverlof

Wettelijk is het ouderschapsverlof nu nog onbetaald. Maar per 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) in, die ervoor zorgt dat een werknemer voor elk kind negen weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen. De werkgever hoeft geen loon door te betalen; de werknemer ontvangt een uitkering van het UWV à 70% procent van het voor werknemer geldende dagloon tot maximaal 50 procent van het maximum dagloon, mits het verlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Voorts kan de werknemer nog zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof dient te worden opgenomen vóórdat het kind acht jaar is.

In de cao kunnen hierover andere regels staan op basis waarvan de werkgever de uitkering dient aan te vullen resp. wel loon dient door te betalen.

Ook in geval van een adoptie is er recht op betaald verlof gedurende negen weken tijdens het eerste jaar na adoptie, mits het geadopteerde kind jonger is dan 8 jaar.

Tijdens het ouderschapsverlof mag de arbeidsverhouding met de werknemer niet worden aangepast: werknemer behoudt de functie en alle bijbehorende rechten.

De werkgever dient de uitkering aan te vragen voor de werknemer. Dat kan vanaf augustus 2022 via een digitaal formulier op de website van het UWV.

Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Per 2 augustus 2022 dient de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd te worden in Nederland. Er geldt geen overgangsrecht. Dat betekent dat regelingen die niet aan de Richtlijn voldoen vanaf dat moment nietig kunnen zijn.

Scholing en studiekosten

  • Werkgevers moeten vanaf 2 augustus 2022 een verplichte opleiding volledig kosteloos aanbieden; de kosten mogen niet van de werknemer worden teruggevorderd. Het gaat dan om een verplichte opleiding op grond van het unierecht, nationale recht of een cao.

Verbod nevenwerkzaamheden

  • Een nevenwerkzaamhedenbeding is enkel toegestaan met een goede reden. De EU-richtlijn bepaalt dat de werkgever een werknemer niet meer kan verbieden om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond (goede reden) is.

Uitbreiding informatieverplichting aan werknemers

  • De verplichte informatievoorziening aan werknemers wordt uitgebreid. De werkgever moet, naast de huidige verplichte informatie, bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ook:
  • informatie verstrekken over onder andere het opleidingsbeleid, werktijden en verlofregelingen.
  • bij aanvang van de arbeidsovereenkomst vermelden of er sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. Op basis van het werkpatroon moet extra informatie worden verstrekt over onder andere arbeidstijd, overwerken, dienstruiling en de minimale termijn voor oproeping.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Op onze website plaatsen wij updates van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet en wat dit voor u betekent. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn