Inhoudsopgave

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

Op onze website hebben wij eerder gepubliceerd over de  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De regeling houdt in dat ondernemers tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten door de coronacrisis ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden. Inmiddels is informatie beschikbaar over de verlenging met drie maanden en de aanpassing van de NOW, de zgn. NOW 2.0.

Een werkgever die tenminste 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Het is niet van belang of er al is deelgenomen aan de eerste NOW. In het geval van een eerste aanvraag, kan een werkgever  de periode voor omzetdaling naar keuze laten beginnen op  1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Een tweede aanvraag dient aan te sluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De NOW 2.0 volgt dezelfde systematiek als de eerdere regeling. Wel zijn er enkele wijzigingen:

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (peildatum 15 mei).
  • Deze aanpassing biedt uitkomst voor seizoensbedrijven bij wie de loonsom door een toename van personeel in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart 2020.
  • Voor bedrijven met een seizoenspatroon is ook een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak. Indien de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger is dan de loonsom van drie maal januari, wordt de loonsom van maart 2020 als uitgangspunt genomen. Hierdoor gaat het subsidiebedrag dus OMHOOG. Dit geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.
  • De uitbetaling van extra periode salarissen in de maand maart, zoals de 13e maand en de uitbetaling van vakantiegeld, waardoor de loonsom over maart hoger is, worden buiten de loonsom gehouden. Deze betalingen hebben dus geen effect op de hoogte van de subsidie.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor andere kosten dan de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft, maar de ‘boete’ in geval van bedrijfseconomisch ontslag van 50% vervalt.
  • Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag.
  • De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht.
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.
 • Aan werkgevers wordt de inspanningsverplichting opgelegd om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
  • Werkgevers moeten de OR of de personeelsvertegenwoordiging informeren dat zij deelnemen aan de NOW. Mochten werkgevers niet uit zich zelf aandacht geven aan loopbaanontwikkeling en scholing, dan kan de OR of personeelsvertegenwoordiging op dit punt vinger aan de pols houden en de werkgever zo nodig aanspreken.
  • Het kabinet trekt ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’. Mensen kunnen hierdoor vanaf juli tot en met december 2020 kosteloos (online) scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Voor flexwerkers die tussen wal en schip zijn geraakt doordat zij hun baan/inkomsten verloren zonder aanspraak te kunnen maken op WW), wordt de TOFA voorgesteld.

Deze regeling voorziet in een vaste tegemoetkoming van € 600 per maand voor de duur van drie maanden.

De voorwaarden voor deze tegemoetkoming zijn:

 • De flexwerker verdiende in februari 2020 minimaal € 500 bruto.
 • Deze inkomsten zijn in april met minimaal de helft teruggelopen.
 • De flexwerker die in april 2020 meer dan € 600 bruto verdiende, ontvangt geen tegemoetkoming.
 • De flexwerker mag geen recht hebben op een andere inkomensvoorziening, zoals bijstand.

Zodra de tekst van de aangepaste wettelijke regeling beschikbaar is, zullen wij u over de details nader informeren.

Tot slot

Hebt u nog nadere of andere vragen? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf...

Advocaat - Partner

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn