Inhoudsopgave

Zorg en overheid

Op zorggebied zijn er diverse ontwikkelingen die volop in de belangstelling staan en forse uitdagingen met zich meebrengen. Te denken valt aan de toenemende vraag naar zorg op afstand, de vergrijzende samenleving met bijbehorende zorgbehoefte en het feit dat wonen en zorg steeds meer gescheiden raken. Met de introductie van marktwerking in de zorg hebben zorginstellingen meer eigen taken en bevoegdheden gekregen die juridische risico’s met zich brengen. Zorginstellingen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor financiering, realisatie en exploitatie van zorgvastgoed. En uiteraard hebben zorgaanbieders voortdurend te maken met subsidievraagstukken, nieuwe regelgeving en doorlopend toezicht. Onze advocaten kennen de zorgsector goed. Met onze jarenlange ervaring, praktische insteek en pro actieve houding helpen wij u graag.

Aan- en verkoop van zorgvastgoed

Onze advocaten begeleiden diverse zorginstellingen, woningcorporaties en beleggers bij aan- en verkoop van zorgvastgoed, veelal in nauw overleg met gemeenten die achter de zorgontwikkeling moeten staan. Wij kijken mee naar de haalbaarheid van de gewenste (zorg)vastgoedontwikkling, bieden ondersteuning door het opstellen van onder meer intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten en bieden ondersteuning bij (bouw)geschillen. Ook adviseren wij over de specifieke vastgoedfinanciering en -exploitatie en bijvoorbeeld de vraag hoe een sale & lease back constructie kan worden vormgegeven.

Herontwikkeling van bestaand zorgvastgoed

De huisvestingsstrategie is de afgelopen jaren flink veranderd. Als gevolg van diverse politieke keuzes is transformatie en (vervangende) nieuwbouw van woonzorggebouwen op dit moment een forse opgave. Dat brengt de nodige juridische vragen mee. Van financieringsvraagstukken tot vergunning- en bestemmingsplanprocedures. En van verhuurdersheffingen tot goedkeuringsprocedures door het College sanering zorginstellingen. Onze advocaten hebben ruime ervaring om bij dit soort vraagstukken van juridisch advies en ondersteuning te voorzien.

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht betreft alle wetten en regels die betrekking hebben op de zorg. Zo regelt de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst het recht van patiënten op informatie over mogelijke behandelmethodes en een bepaald minimumniveau van zorgverlening. Andere wetten zien weer op de mogelijkheid gedwongen zorg in te zetten, bijvoorbeeld bij psychische problemen of verslavingen. En uiteraard kent het gezondheidsrecht ook overheidstoezicht, zowel preventief als reactief, met bijbehorende regelgeving. Onze advocaten weten binnen dit brede scala aan regelgeving goed de weg te vinden en ondersteunen bij gezondheidsrechtelijke vraagstukken op een praktische en heldere wijze om u verder te helpen.

Toelating zorginstellingen

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Er zijn nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders met onder andere een meldplicht en een vergunningstelsel. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten. Onze advocaten kennen de weg in dit nieuwe stelsel en kunnen u bij juridische vraagstukken (verder) op weg helpen.

Subsidies

Subsidies worden verstrekt op grond van subsidieregelingen die onder specifieke wetgeving worden ingesteld. In deze regelingen is onder meer opgenomen aan welke voorwaarden de aanvrager moet voldoen en welke mogelijkheden een bestuursorgaan heeft om subsidie toe te wijzen. Onze advocaten zijn goed thuis in de diverse subsidieregelingen en adviseren u graag.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

mr. E.L.C. (Evelien) van de Vorle...

Advocaat

mr. A. P. (Arjan) Loo...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn