Rechtsgebieden

Bestuursrecht en omgevingsrecht

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid. Onze bestuursrechtadvocaten hebben ruime ervaring met openbare-orderecht, toegang tot informatie van publiek belang (Wet open overheid), omgevingsrecht (o.a. milieurecht, ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht), onteigeningsrecht, subsidierecht, sanctierecht en overheidsprivaatrecht waaronder ook overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht vormt een groot deel van het bestuursrecht en omvat alle regelgeving over de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan regels over bouwwerken, water, bodem, lucht en natuur. Deze regels zijn nu nog te vinden in afzonderlijke wet- en regelgeving. Binnenkort wil het Rijk deze regels bundelen in de Omgevingswet. Deze nieuwe wet en de onderliggende regelgeving zijn grotendeels gereed en wachten op inwerkingtreding.

Onze cliënten

Wij werken voor overheden, projectontwikkelaars, ondernemers, instellingen en particulieren. Samen met hen zoeken wij naar oplossingen waarbij we een zo groot mogelijk draagvlak creëren bij alle betrokkenen.

Advies en ondersteuning

Overheidsorganen nemen veelvuldig besluiten. Deze besluiten gaan over uiteenlopende zaken. Denk aan subsidies, vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen, handhavingsbesluiten, etc. In de loop van de tijd is het bestuursrecht steeds omvangrijker en ingewikkelder geworden. Zeker met de Omgevingswet in aantocht. Verder ondergaat het bestuursrecht in toenemende mate invloed van het Europees recht. Wij helpen u graag de regelgeving helder te krijgen en toe te passen. Dat doen we door middel van praktische adviezen, minnelijke schikkingen of scherpzinnig procederen. Daarbij ondersteunen wij u bij voorbereidings-, bezwaar- of beroepsprocedures.

Wet- en regelgeving

Wij plaatsen op onze website updates over nieuwe wet- en regelgeving. Uiteraard kunnen wij u voorzien van een verdere toelichting. Daarnaast kunnen wij met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie daarvoor nodig is.

Neem contact op met een van onze specialisten

mr. E.L.C. (Evelien) van de Vorle

Advocaat

mr. A. P. (Arjan) Loo

Advocaat - Senior

mr. S (Sahba) Taqawi

jurist

mr. Z.A.G. (Zulaiga) Piroe

jurist

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

Invorderen dwangsom bij overtreden uitstalvergunning was terecht

Een winkelier heeft een vergunning om op het trottoir uitstallingen te plaatsen voor zijn groente, fruit en zuivel, maar hij overtreedt de daarbij gestelde voorschriften. Zowel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het college van b&w de verbeurde dwangsommen van in totaal € 5.000 heeft mogen invorderen.

Burgemeester mocht café sluiten na drugsvondst op dak

Als op het dak van een café drugs worden gevonden, sluit de burgemeester het lokaal voor drie maanden. Onterecht, vindt de eigenaar: er lagen toch geen drugs ín het café?

Bekijk alle artikelen

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn