Inhoudsopgave

NOW3 | Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud verlengd van 1 oktober tot 1 juli 2021

Het coronavirus waart helaas onverminderd rond. De economische gevolgen zijn ook nog steeds merkbaar. Om werkgevers hierin te ondersteunen, heeft het kabinet met de 3e versie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ofwel NOW3 geïntroduceerd.

Algemene informatie over NOW3 (vanaf oktober 2020)

De NOW3 is net als de twee eerdere versies ( zie NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA en  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): uw vragen en onze antwoorden | 8 april 2020)  bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Als werkgever kunt u de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV, en een voorschot ontvangen. Na afloop van de periode(s) waarvoor u het voorschot hebt ontvangen, dient u bij UWV een aanvraag te doen voor de definitieve vaststelling van de subsidie.

Met de NOW3 is de NOW-regeling met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent drie tijdvakken van drie maanden:

 1. NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
 2. NOW3.2:van 1 januari tot 1 april 2021
 3. NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Deze drie tijdvakken vormen na de NOW1 (maart, april, mei: eerste tijdvak) en de NOW2 (juni, juli, augustus, september: tweede tijdvak) het derde, vierde en vijfde tijdvak NOW.

Voor elk tijdvak NOW3 kunt u besluiten om wel of geen aanvraag te doen. U kunt ook een beroep doen op de NOW3 als u eerder geen aanspraak hebt gemaakt op de NOW 1 en/of  2. Vraagt u NOW aan voor opeenvolgende tijdvakken, dan moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten.

NOW3.1 kunt u vanaf 16 november tot en met 13 december aanvragen en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021. Voor de NOW 3.2 is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. Voor de NOW 3.3 wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

Onder de NOW3 is de Referentiemaand voor de loonsom juni 2020. UWV neemt automatisch de gegevens uit uw loonaangifte bij de Belastingdienst over. Ontbreekt de loonaangifte juni 2020, dan baseert UWV zich op de loonsom van april 2020.

De NOW3 kent een opslag van 40% voor werkgeverslasten, zoals pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en reservering vakantiegeld.

Nieuw in de NOW3 is dat u de loonsom afgezet tegen die van juni 2020 geleidelijk mag verminderen met 10% (3e tijdvak), 15% (4e tijdvak) en 20% (5e tijdvak) zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. Van een daling in de loonsom kan sprake zijn bij natuurlijk verloop in het personeelsbestand, bij reductie van het aantal werknemers of nadat aan de werknemers een vrijwillig loonoffer is gevraagd.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor de NOW3?

 • U verwacht voor uw bedrijf ten minste 20% omzetverlies over het 1e tijdvak (oktober, november en december 2020) of 30% omzetverlies vanaf januari 2021 (tijdvakken 2 en 3). Er is een online rekenhulp rekenhulp waarmee u het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden kunt berekenen. De omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de te verwachten omzet in de door u te kiezen periode van drie maanden.
 • U kunt de tegemoetkoming ook aanvragen voor een werkmaatschappij die onderdeel uitmaakt van een concern met minder dan het geldende omzetverlies. De werkmaatschappij zelf moet dan ten minste het geldende omzetverlies hebben, op werkmaatschappijniveau voldoen aan de aanvullende voorwaarden én een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • Uw bedrijf mag over 2020 (voor NOW3 eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW3 tweede en derde tijdvak) geen dividend of bonus uitkeren en geen eigen aandelen inkopen, wanneer er sprake is van een tegemoetkoming NOW op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, voor hen geldt een bredere verplichting.
 • U moet aan werknemers met een vast én werknemers met een flexibel contract 100% van het loon doorbetalen.
 • U bent verplicht om de tegemoetkoming niet alleen te gebruiken voor het ‘kale’ loon, maar ook voor de loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 • U bent verplicht om de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging te informeren over een toegekende NOW3 aanvraag.
 • U hebt een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Zo kunt u uw werknemers stimuleren tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen. U heeft ook een inspanningsverplich-ting om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. Om werkgevers hierin te ondersteunen, stelt het kabinet in 2020 € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Voor 2021 is nog eens € 67 miljoen beschikbaar gesteld.
 • U moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. U moet desgevraagd tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie inzage geven in deze administratie.
 • U moet op de voorgeschreven momenten loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964.
 • U heeft een meldingsplicht richting UWV indien er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • U moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde (afhankelijk van de hoogte van het voorschot / het definitieve subsidiebedrag).

Gevolgen bij het niet voldoen aan de voorwaarden

Als u niet aan de voorwaarden hebt voldaan of het voorschot ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt, kan het verstrekte voorschot door UWV geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer u de subsidie niet hebt gebruikt voor de betaling van loonkosten.

Gevolgen bij ontslag

U kunt onder de NOW3 geen korting meer krijgen op de hoogte van de subsidie wanneer u bij UWV bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt. Onder de NOW1 en NOW2 was dat nog wel het geval. Uiteraard blijft het normale ontslagrecht van toepassing. Voor ontslag van een medewerker moet aan u het UWV of de rechter toestemming vragen en u moet aan de werknemer een transitievergoeding betalen.

Ook de in de NOW2 opgenomen speciale voorwaarden rond collectief ontslag gelden onder de NOW3 niet meer. U moet zich wel houden aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u op de website van UWV.

Heeft u over de NOW3 vragen, dan staan wij u uiteraard met raad en daad bij. Neemt u gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten via arbeidsrecht@dekempenaer.nl of 026-3522825.

Klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn