Inhoudsopgave

Een nieuwe ondernemingsvorm voor maatschappelijke ondernemingen: BVm

Ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer zorg, arbeidsparticipatie, onderwijs en veiligheid, energie en klimaat aanpakken, krijgen juridische (h)erkenning alsmede actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering.

Dit schrijft de staatssecretaris Mona Keijzer in haar brief aan de Tweede Kamer van 10 juli 2020.

Uit onderzoek van KPMG[1] is gebleken dat duidelijk behoefte is aan een betere herkenning en erkenning van sociale ondernemingen. Nu al zijn in Nederland ca 5000 ondernemingen actief die sociale of maatschappelijke doelen combineren met commerciële activiteiten, terwijl het winstoogmerk ondergeschikt is.

Een nieuw soort ondernemingsvorm: BVm

Het kabinet komt voor het einde van dit jaar met wetgeving waarmee een nieuwe juridische ondernemingsvorm in het leven wordt geroepen: de maatschappelijke BV. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het gaat om een onderneming die:

(a)          een product of dienst levert;

(b)          een maatschappelijk doel heeft boven de doelstelling om winst te maken, en dat ook heeft  vastgelegd in haar statuten;

(c)           een deel van de omzet herinvesteert in het bereiken van het maatschappelijke doel en/of beperkt is in de verdeling van winst en vermogen, e.e.a. om te garanderen dat het maatschappelijk doel voor gaat;

(d)          haar relevante stakeholders identificeert en daarmee minimaal jaarlijks in dialoog gaat;

(e)          transparant is op haar website (of op andere wijze die publiekelijk toegankelijk is zoals in haar jaarverslag) over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde; en

(f)           onafhankelijk van de overheid en/of andere entiteiten een eigen strategie kan nastreven.

Begeleiding overheid

Het kabinet heeft ook het voornemen om de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers te verbeteren. Zo zullen maatschappelijke ondernemers begeleid worden met vragen over wet- en regelgeving en wordt een werkgroep “maatschappelijk ondernemerschap” ingesteld waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid overheid

Tot slot heeft de staatssecretaris uitgesproken dat de overheid het van belang vindt dat zij zelf ook maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er zal daarom worden onderzocht hoe meer aandacht uit kan gaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten met behoud van het gelijke speelveld.

Relevantie voor de praktijk

Het is van belang dat ondernemingen die primair een maatschappelijke doelstelling hebben daarvoor nu een aparte juridische vorm kunnen verwerven. Dat maakt deze ondernemingen herkenbaar en geeft erkenning voor hun wijze van ondernemen.

In de praktijk zou die (h)erkenning de thans veel voorkomende belemmeringen bij het aantrekken van financieringen en het verkrijgen van opdrachten via aanbestedingen, moeten wegnemen. Met de BVm kan de maatschappelijke onderneming derhalve een betere marktpositie verkrijgen.

Code Sociale Ondernemingen, B-Corporation

Het kabinet heeft met de keuze voor een nieuwe ondernemingsvorm dus niet gekozen voor een wettelijke status op basis van de Code Sociale Ondernemingen of een vergelijkbare variant als de B-Corporation in Amerika.

Voortgang

Zoals gezegd streeft het kabinet ernaar om voor het einde van dit jaar wetgeving gereed te hebben en die in de internet consultatie te brengen.

Wilt u meer weten wat de BVm voor uw organisatie kan betekenen aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze advocaten ondernemingsrecht, sector Zorg en Welzijn. Dat kan per telefoon op nr. 026 – 35 22 825 of via ondernemingsrecht@dekempenaer.nl.

 

[1] Kamerstuk 32 637, nr. 420 van 30 april 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn