Zorg en Welzijn

Werken en ondernemen in de zorg- en welzijnssector is geen dag hetzelfde. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, samenwerkingsvormen, huisvesting, arbeidsverhoudingen en de invloed van zorgverzekeraars vragen vaak om gedegen juridisch advies dat verder gaat dan gezondheidsrecht alleen.

Het multidisciplinaire Kempenaer-team van de sector Zorg & Welzijn helpt. Bijvoorbeeld bij vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Maar ook als het gaat om tuchtrecht, huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht en meer. Wij volgen de branche op de voet en adviseren u graag.

Meer weten?

Neemt contact op met René Borghans via 026 – 35 22 888 of mail naar zorg@dekempenaer.nl, ook als een onderwerp in onderstaand overzicht er niet bij staat.

Cliënten

 • Geestelijke gezondheidszorginstellingen
 • Gehandicaptenzorginstellingen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, logopedisten (individueel en maatschappen)
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Kinderopvang
 • Leveranciers zorghulpmiddelen

Zaken  en onderwerpen

A

 • aanbesteding
 • aanneming van werk
 • aansprakelijkheid – wat zijn de risico’s?
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • algemene voorwaarden
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsongeschiktheid

B

 • (tarief)besluiten van de Nederlandse Zorgautoriteit
 • bestemmingsplan en planontwikkeling
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • bijzondere zorgtitels (bijv. TBS)
 • boetebesluiten van ACM, NZa of CBP

C

 • CAO
 • cliëntenraden
 • compliance
 • concentratietoezicht ACM, NZa
 • concernvorming
 • (onder) curatelestelling en bewindvoering

D

 • DBC’s

E

 • EPD

F

 • faillissement en doorstart zorginstelling
 • financiering en zekerheden
 • fusies/overnames en andere samenwerkingsvormen

G

 • geschillen in het kader van de opleiding van medisch specialisten
 • governance (Bestuur, Raad van Toezicht, OR, CR, medisch eindverantwoordelijke)

H

 • huur (o.a. van zorgwoningen)
 • herbestemming vastgoed

I

 • inkoop van zorg (o.a. zorgverzekeraars, gemeenten), meerjaren afspraken
 • innovaties
 • inspectie voor de Gezondheidszorg – handhaving en toezicht
 • IT-contracten

K

 • kwaliteit – wie is verantwoordelijk?

M

 • medezeggenschap (discussies met ondernemingsraden, advies- en instemmingsaanvragen)
 • mededinging
 • medische dossiers
 • MSB én de individuele specialist – wettelijke verantwoordelijkheden

N

 • normatieve huisvestingscomponent

O

 • ondernemingsraad
 • ontslag
 • opdrachtovereenkomst
 • oprichting ZBC’s
 • (zorg) overeenkomsten
 • overnames

P

 • pensioen
 • privacy (AVG)
 • privatisering

R

 • RvB – wettelijke verantwoordelijkheden
 • Registratie van medisch specialisten
 • reorganisatie

S

 • samenwerking en samenwerkingsvormen
 • samenwerking met private partij
 • schadevergoeding aansprakelijkheid
 • scheidsgerecht gezondheidszorg
 • sectoroverschrijdende samenwerking
 • sociaal plan
 • straf- en tuchtzaken – bijstand aan specialisten en ander zorgpersoneel
 • subsidies – verstrekken of intrekken

T

 • toelating WTZi/WTZa
 • tuchtzaken

V

 • vastgoed
 • vergunningen – verlenen of intrekken
 • verzekeringen

W

 • WNT
 • winstuitdeling

Z

 • ZBC’s
 • zelfonderzoek
 • zorgfinanciering bouwen/renoveren
 • ZZP-ers

Actueel


Kennis

Een nieuwe ondernemingsvorm voor maatschappelijke ondernemingen: BVm

Met de BVm kan de maatschappelijke onderneming een betere marktpositie verkrijgen.

juli 2020

WAB: Premiedifferentiatie WW naar de aard van het contract per 1 januari 2020

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst (niet zijnde oproepcontracten) en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie. De wetgever beoogt hiermee het aangaan van vaste contracten te stimuleren.

november 2019

WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Flexibele arbeid moet minder flexibel en minder aantrekkelijk worden. Om dat te bereiken wordt de zgn. ketenregeling aangepast en de positie van flexwerkers (oproepkrachten en payrollers) verstevigd.

november 2019

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

november 2019

Breaking news: Hoge Raad verplicht werkgever om mee te werken aan beëindiging van slapend dienstverband

Werkgevers kunnen een dienstverband met een langdurig zieke werknemer niet in stand houden om de enkele reden dat ze geen transitievergoeding willen betalen.

november 2019

Zorgverlener: de Meldcode Huiselijk Geweld aangescherpt met ingang van 1 januari 2019

De veranderingen in het stappenplan van de meldcode

november 2018

Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Regelmatig worden de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘verschoningsrecht’ door en in de media gebruikt, maar wat betekenen ze en in welke relatie staan ze tot elkaar?

september 2018

Kosteloze schadeverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Een groot aantal Nederlandse gemeenten heeft een speciale vrijwilligersverzekering afgesloten. Bent u vrijwilliger of mantelverzorger en benieuwd of uw activiteiten ook onder deze verzekering vallen?

mei 2018

Patiëntenrechten van kinderen – hoe zit het?

Net zoals volwassenen hebben kinderen rechten in de gezondheidszorg. Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO).

februari 2018

Toezicht en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Advies aan instellingen en/of zorgverleners: wees en alert en proactief om zoveel mogelijk te voorkomen dat de inspectie maatregelen inzet!

december 2017

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer.

De twee belangrijkste risico’s die kleven aan het handelen door bestuurders namens een BV in oprichting (‘i.o.’).

november 2017

Bestuurder van een zorginstelling? Weet wat er van u wordt verwacht!

In de zorg geldt een breed scala aan (wettelijke) regels waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van goed bestuur. De belangrijkste 7 op een rij.

oktober 2017

Familierechtelijke vraagstukken en de rol van de bewindvoerder/curator

Mag een onder curatele gestelde cliënt trouwen, een testament op laten stellen of scheiden zonder toestemming van zijn bewindvoerder of curator?

oktober 2017

Werkgeefster stelt werkneemster op non-actief; de rechter beveelt tewerkstelling.

Ga niet te lichtvaardig om met non-actiefstelling. Het is beter om bij verstoorde samenwerking in gesprek te gaan of de werkneemster tijdelijk andere werkzaamheden aan te bieden.

september 2017

Klacht in de gezondheidszorg – hoe werkt een medisch tuchtcollege?

Van het indienen van de klacht tot de uitspraak.

augustus 2017

Bewindvoerder of curator zijn doe je er niet eventjes bij.

Een benoeming tot bewindvoerder of curator brengt een hoop verantwoordelijkheden en veel werk met zich mee. Onderschat niet wat de gevolgen kunnen zijn als er iets fout gaat!

juli 2017

Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Dat zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig zijn, is inmiddels door meerdere rechters beslist. Maar hoe de rechter oordeelt, hangt af van de manier waarop aan het inkoopproces is vormgegeven.

juni 2017

Zorgkantoren publiceren landelijk kader: stel uw vragen vóór 21 juni 2017

Op 1 juni a.s. wordt het landelijk kader voor contractering Wlz 2018 gepubliceerd door de zorgkantoren. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld tot en met 21 juni a.s. Noteer deze datum in uw agenda!

mei 2017

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Een toelichting op het verloop van het schaderegelingsproces in letselschadezaken en op de gevolgen van een echtscheiding voor een letselschade-uitkering.

november 2015

Zijn zorginstellingen aanbestedingsplichtig? – 6 december 2012

Over de vraag of zorginstellingen aanbestedingsplichtig zijn heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Gelet op de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie zijn zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig.

december 2012