Inhoudsopgave

Arbeid in de zorg

In de zorg zijn ongeveer 1,4 miljoen mensen werkzaam. Arbeidsrechtelijke kwesties zijn daarmee onontkoombaar.  Wij zijn specialisten in de branche Zorg en Welzijn en kunnen u (proactief) adviseren, u bijstaan in onderhandelingen of voor u procederen.

Enkele aspecten van het arbeidsrecht waar wij in onze dienstverlening mee te maken hebben zijn:

Arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden

Dit betreft alle aspecten met betrekking tot het aangaan, het opstellen en de uitleg van de arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaarden, zoals:

Wat moet u regelen? Wat mag u wel of niet opnemen? Mag u afwijken van de cao? Hoe gaat u om met de behoefte aan flexibele arbeid? Heeft u de ketenregeling helder? Heeft u alles rondom geheimhouding geregeld? Wordt er voldaan aan de privacy- en AVG-vereisten? Moet u de OR hierbij betrekken?  

Denk hierbij ook aan cao-vraagstukken. In deze sector zijn nogal veel uiteenlopende cao’s van toepassing, zoals de cao gehandicaptenzorg, GGZ, huisartsenzorg, jeugdzorg, kinderopvang, UMC, ziekenhuizen, VVT, sociaal werk, die alle hun specifieke toepassing verlangen.

Arbeidsomstandigheden

Ook de zorgsector is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor haar werknemers op basis van de Arbowet en aanverwante regelingen.  Wat doet u bij een incident? Of als de Arbeidsinspectie op de stoep staat? Of als het gaat om een claim van een werknemer?

Arbeidsrechtelijke geschillen

Hoe gaat u om met een disfunctionerende werknemer? Wat doet u als uw werknemer zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag? En als er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen een werknemer en het team? Mag ontslag op staande voet of moet er voor een ander traject worden gekozen?  

De rol en toepassing van branche specifieke wet- en regelgeving op de arbeidsrelatie

Het gaat dan om bijvoorbeeld de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) of de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze wetgeving kan een belangrijke rol spelen in het arbeidsrecht. Denk aan de verplichte melding bij een ontslag van een BIG-geregistreerde bij het IJG.

Arbeidsongeschiktheid

Hoe moet worden omgegaan met een arbeidsongeschikte werknemer, die de ziekte in het kader van zijn werkzaamheden heeft opgelopen? Of een werknemer, die door zijn ziekte niet meer met de doelgroep kan werken?

Reorganisaties, fusies

Een reorganisatie – het transformeren, aanpassen van de werkwijze, herstructurering, outsourcing, fusie van de organisatie – vraagt dat u rekening houdt met veel juridische aspecten. Bijvoorbeeld: Hoe en op welk moment betrekt u de ondernemingsraad? Moet u overleg voeren met de vakbonden? Is er sprake van overgang van onderneming? Vinden er (gedwongen) ontslagen plaats? Stelt u een sociaal plan op? Heeft u al een goed, helder stappenplan hiervoor?

Bovenstaande voorbeelden van vragen, beantwoorden wij graag, problemen lossen wij met u op. Daarbij bieden wij natuurlijk het vereiste maatwerk!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf...

Advocaat - Partner

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis...

Advocaat

RA mr. A.H.M. (Anton) Bouwmeister...

Advocaat - Partner en Rechtsanwalt (D)

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis...

Advocaat

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn