mr. M. (Minouche) Egbers

Advocaat - Senior

Minouche Egbers was op de middelbare school geïnteresseerd in Duits en geschiedenis. Ze koos voor rechten: ‘Het is een soort puzzel: stukken lezen, feiten verzamelen, met de klant spreken. Je moet een oplossing bedenken.’ Naast haar studie had ze verschillende bijbaantjes. Ervaring die haar van pas komt in de uiteenlopende klantportefeuille die ze bedient. Ze adviseert breed.

Wil je meer weten over Minouche? Lees dan het hele interview van Berry Kessels.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem VAARA
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland VAAN

Nevenfuncties

Contact

Artikelen Nieuws

WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Flexibele arbeid moet minder flexibel en minder aantrekkelijk worden. Om dat te bereiken wordt de zgn. ketenregeling aangepast en de positie van flexwerkers (oproepkrachten en payrollers) verstevigd.

Bedrijfseconomische redenen ./. reorganisatie

Een bedrijfseconomische reden is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een ontslagaanvraag te doen bij het UWV

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

De situatie van loondoorbetalingsverplichting nu en wat er gaat veranderen.

Alle hens aan dek? Graag! • Minouche Egbers

Minouche Egbers was op de middelbare school geïnteresseerd in Duits en Geschiedenis. Ze koos voor Rechten: ‘Het is een soort puzzel: stukken lezen, feiten verzamelen, met de klant spreken. Je moet een oplossing bedenken.’ Naast haar studie had ze verschillende bijbaantjes. Ervaring die haar van pas komt in de uiteenlopende klantportefeuille die ze bedient. Ze...

De Kempenaer Advocaten prepared Expert Reports on solving cross-border obstacles in the EU

On December 10, 2020, the Association of Border Regions (AEBR) and the European Commission launched an initiative to publish Expert Reports in the framework of the b-solutions project. De Kempenaer Advocaten is pleased to share that four of the Expert Reports were prepared by Anton Bouwmeister and Marlene Plaß, as acknowledged experts in the areas...

Mag ik als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Lees het volledige artikel Mag ik als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen? Door Minouche Egbers voor BG magazine.

Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting van een anti-vaxxer in de zorg?

Het recht van de werknemer op vrije meningsuiting is niet onbegrensd. Op de werknemer rust namelijk de verplichting om zich als een goed werknemer te gedragen.

Mondkapjes,- coronatest- en vaccinatieverplichting in de zorg

Welke mogelijkheden heeft de werkgever om het dragen van een mondkapje, een coronatest of een vaccinatie te verplichten en wat zijn de mogelijke sancties bij een weigering door de werknemer?

No-riskpolis en opnieuw ziek: recht op loondoorbetaling?

Wat als een werknemer valt onder de no-riskpolis van de Ziektewet en vervolgens opnieuw ziek wordt: moet de werkgever dan opnieuw het loon doorbetalen?

Reorganisatie - Stappenplan en handleiding voor een reorganisatie

Van reorganisatieplan tot ontslagprocedure en alles wat daartussen aan de orde is.

NOW3 | Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud verlengd van 1 oktober tot 1 juli 2021

De NOW3 is net als de twee eerdere versies bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies.

Corona in de arbeidsrechtspraak: enkele recente uitspraken besproken

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op hoe we samen leven en samen werken. Dit stelt werkgever en werknemers voor de nodige uitdagingen. In dit artikel brengen we graag kort een aantal ‘corona’ uitspraken uit de afgelopen periode onder uw aandacht.

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW): de details

Vandaag heeft minister Koolmees de details bekend gemaakt van de NOW-regeling. Het goede nieuws: de loketten gaan bijna, namelijk op 6 april a.s., open.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling geldt voor een periode van drie maanden, ingaande vanaf 1 maart 2020 en wordt eventueel met een periode van drie maanden verlengd.

Tijdelijke maatregel noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) in plaats van de regeling werktijdverkorting (WTV)

Met de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW wil kabinet werkgevers graag meer en sneller financieel tegemoetkomen.

Werktijdverkorting? Loondoorbetaling is niet verplicht!

Werktijdverkorting is momenteel een hot topic. Vaak blijft daarbij onderbelicht dat werkgevers die vanwege het Coronavirus een vergunning voor werktijdverkorting hebben verkregen niet verplicht zijn om het loon door te betalen. Ik licht graag toe hoe het zit. Informatie over werktijdverkorting en de aanvraagprocedure is te vinden op overheidswebsites als rijksoverheid.nl en uwv.nl. Op Rijksoverheid.nl staat informatie die...

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

Breaking news: Hoge Raad verplicht werkgever om mee te werken aan beëindiging van slapend dienstverband

Werkgevers kunnen een dienstverband met een langdurig zieke werknemer niet in stand houden om de enkele reden dat ze geen transitievergoeding willen betalen.

Het studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst: let op de juiste formulering!

Scholing is bij uitstek het middel om te investeren in de inzetbaarheid van uw werknemers. Met een studiekostenbeding kunt u voorkomen dat een werknemer spoedig na het afronden van de opleiding bij uw bedrijf vertrekt.

Langdurig arbeidsongeschikt en minder werken: aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is geweest in geval van opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst een wettelijk recht op een transitievergoeding. Die aanspraak bestaat ook als het gaat om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB bevat een pakket aan voorgenomen maatregelen dat de juridische en financiële verschillen tussen vaste en flexibele werknemers moet verkleinen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020.

#MeToo in het arbeidsrecht

Het was in de afgelopen weken een ‘hot topic’ in de media; seksueel intimiderend en ander grensoverschrijdend gedrag in de film- en theaterwereld.

Vakantiedagen en (langdurig) zieke werknemers: hoe zit het ook al weer?

De zomervakantieperiode breekt al bijna aan. Nog even en het is weer: ‘Prettige vakantie!’. Een goede aanleiding om eens stil te staan bij de vakantierechten van zieke werknemers.

Deskundigenoordeel en second opinion: zoek de verschillen

Een deskundigenoordeel, daar bent u vast al mee bekend. Is dat niet een second opinion? Na het lezen van dit artikel weet u dat dit niet hetzelfde is en wat precies de verschillen zijn.

Aanzegtermijn

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt dat werkgever tijdig aan de werknemer dient aan te geven of de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd. Dat gaat nog vaak mis.

Van gezelligheid tot schadeclaim: werkgeversaansprakelijkheid voor nieuwjaarsbijeenkomsten

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat een werknemer tijdens een borrel letsel kan oplopen of schade kan veroorzaken? En dat u als werkgever dan aansprakelijk kunt worden gesteld? Gelukkig kunt u dat risico beperken.

Tweede kamer stemt in met wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

Tweede Kamer is akkoord gegaan met voorgestelde wetswijziging van de Arbowet om meer grip te krijgen op ziekteverzuim en instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Slapend dienstverband: to end or not to end?

Een dienstverband met een zieke werknemer in stand houden om een transitievergoeding te mijden lijkt een trend. Wat zijn de gevolgen?

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Een toelichting op het verloop van het schaderegelingsproces in letselschadezaken en op de gevolgen van een echtscheiding voor een letselschade-uitkering.

Arbeidsrecht

27 november 2014 - Veranderingen in het arbeidsrecht; welke weg kiest u?

Minder loon bij ziekte door eigen schuld

De verplichting tot doorbetaling hoeft niet te gelden als werknemer opzettelijk risicovol gedrag vertoont met als gevolg ziekte.

Staat aansprakelijk voor schade werknemers door te weinig uitbetaalde vakantiedagen

De Staat had kunnen weten dat de Nederlandse vakantiewetgeving in strijd was met Europese arbeidsrichtlijn en kan claims verwachten van werknemers die wegens ziekte te weinig vakantiedagen hebben gekregen.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn