Inhoudsopgave

NOW en faillissement – deel 2

Eind vorige week werd bekend dat de laatste corona-regels zijn geëindigd en Corona ‘voorbij’ is, maar financieel gezien is dat bepaald nog niet het geval.

In mei 2021 schreef ik over de stand van zaken met betrekking tot de NOW en dan meer specifiek in relatie tot het faillissement, zie artikel. Hieronder een update, aangezien we weer een aantal ‘NOW-ronden’ verder zijn en er meer duidelijkheid is over de handelwijze van het UWV.

Voordat ik dat doe (nogmaals) een kort overzicht van de NOW.

Wat is de NOW en hoeveel NOW-ronden zijn er geweest?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het voorjaar 2020 ingevoerd als steunmaatregel in het kader van de coronacrisis. Kort gezegd was het doel te voorkomen dat een hausse aan ontslagen zou volgen. In mei 2021 waren we aan de derde ronde (tranche) toe en inmiddels is tranche NOW 8 in maart 2022 afgelopen. Verzoeken om definitieve vaststelling moeten voor juni 2023 worden ingediend. Aangezien de laatste lockdown alweer pakweg een jaar geleden is geëindigd en bedrijvigheid sindsdien weer ‘normaal’ plaatsvindt, is het niet meer mogelijk op de NOW een beroep te doen. Of dat definitief is, zal de tijd leren, maar voorlopig ziet het er goed uit.

Voorschot en definitieve aanvraag

In het vorige artikel is de gang van zaken rondom de aanvraag van een voorschot en definitieve vaststelling uitvoerig beschreven. Hieronder een kort resumé.
Aangezien bevoorschotting snel diende plaats te vinden is bij de totstandkoming van de regeling gekozen voor een systeem waarin bij het vragen van een voorschot door de aanvrager een schatting van het omzetverlies moest worden gedaan. Daarop werd door UWV een percentage daarvan als voorschot betaald. Vervolgens vond (en vindt) de toetsing plaats bij de aanvraag en de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming. Afhankelijk van de hoogte van de tegemoetkoming dient die aanvraag te worden gedaan door de aanvrager zelf, dan wel ondersteund met zogenaamde derden verklaringen van boekhouder of accountant. Inmiddels zijn al vele aanvragen definitief afgewikkeld en leiden die hetzij tot nabetalingen door UWV hetzij tot terugbetalingen aan UWV. Indien men niet in een keer kan terugbetalen, gelden er betalingsregelingen.

Gang van zaken na faillissement en definitieve aanvraag curator

Inmiddels is het UWV dus ook doende met de behandeling van definitieve vaststellingen in situaties waarin het voorschot voorafgaande faillissement is aangevraagd en verstrekt en de definitieve vaststelling na faillissement door de curator is gevraagd. Zoals in het vorige artikel beschreven, verzoekt het UWV in gevallen waarin de curator dat niet zelf heeft gedaan aan de curator de definitieve vaststelling in te dienen.

Waar het de vraag was in hoeverre de afwikkeling in een dergelijke situatie anders zou zijn dan die waarin geen faillissement speelt, lijkt het erop dat dat niet het geval is. Ook in faillissement wordt derhalve dezelfde lijn als ware er geen faillissement gevolgd. Dat is ook door het UWV aangegeven en zien wij zelf in de praktijk.

Waar het verder de vraag was of, indien het tot een definitieve toewijzing komt, er verrekening plaats vindt met vorderingen die het UWV voorafgaande faillissement of uit hoofde van haar loondoorbetaling heeft, heeft het UWV aangegeven dat niet te zullen doen. Ook wij zien dat het UWV in de faillissementen die wij behandelen niet verrekent.

Andere interessante vraag was wat de status is van de vordering van het UWV indien de definitieve vaststelling op een lager bedrag uitkomt dan het voorschot. Het UWV heeft daarover aangegeven dat dat een zogenaamde concurrente vordering is en geen (zoals vaak het geval bij vorderingen van het UWV) preferente vordering (een vordering die dus hoger in rang is). Ook die handelwijze zien wij in de praktijk.

Tenslotte zien we de nodige rechterlijke uitspraken verschijnen over de vraag of een bank (uit hoofde van een verpanding) rechten op een NOW-uitkering kan doen gelden en of kan verrekenen. Daarover is in de rechtspraak nog geen eenduidig beeld gevormd.

Overigens is de voorspelling in het vorige artikel dat het aantal faillissementen zou toenemen niet bepaald uitgekomen, want hoewel het weer wat is toegenomen blijft het aantal relatief laag…

Wordt dus weer vervolgd!

Bron:| 15-03-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

mr. R.J. (René) Borghans...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn