Inhoudsopgave

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW): de details

Vandaag heeft minister Koolmees de details bekend gemaakt van de NOW-regeling. Het goede nieuws: de loketten gaan bijna, namelijk op 6 april a.s., open.

Nog even in het kort: de regeling houdt in dat bedrijven een tegemoetkoming kunnen krijgen in de loonkosten als gevolg van de schade die ze door de coronacrisis lijden. Het kabinet wil dat bedrijven niet overgaan tot ontslag van hun personeel maar de lonen blijven doorbetalen.

De verdere details zijn nu bekend:

 • Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45%t van de totale loonsom.Voorwaarden: aan de medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers hun totale omzet uit 2019 delen door vier en de uitkomst vervolgens vergelijken met de omzet in maart-april-mei 2020.
 • Zijn de gevolgen van de coronacrisis pas later terug te zien in de omzetdaling, dan kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.
 • Bestaat een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen dan wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.
 • Voor de loonsom gebruikt UWV gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Grondslag is het socialeverzekeringsloon (SV-loon). Hier bovenop komt een uniforme opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. De maximale tegemoetkoming per werknemer bedraagt € 9538,- euro per maand (2x het SV-loon). Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
 • De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Ontbreekt die loonsom, dan wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart 2020 zijn doorgegeven, niet meegenomen. Tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst is het devies.
 • Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.
 • Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april a.s. open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. UWV verwacht de eerste voorschotten binnen 2-4 weken, wellicht zelfs sneller, te kunnen uitkeren.
 • Is eerder werktijdverkorting aangevraagd? Die aanvraag wordt omgezet in een aanvraag voor de NOW. Bedrijven krijgen hierover bericht van UWV en moeten aanvullende gegevens aanleveren over hun omzetverlies. Zij krijgen in het aanvraagtraject NOW geen voorrang.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. UWV zal binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Dit leidt dan tot een nabetaling of naheffing (zonder boete).
 • Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.
 • Het kabinet kiest bij de NOW voor eenvoud. Door de grote verschillen tussen bedrijven, de urgentie, de uitvoerbaarheid en het belang van het tegengaan van oneigenlijk gebruik maken dat er bij de noodmaatregel weinig ruimte is voor bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen.

Klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn