Inhoudsopgave

Internationale handelskoop: gebrekkig product maar geen geld terug ?! 7 richtlijnen om problemen te voorkomen

Bij een internationale handelskoop kan het maar zo gebeuren dat u een gebrekkig product heeft gekocht maar toch geen geld terug krijgt. Terugbetaling is mogelijk als u handelt overeenkomstig onderstaande richtlijnen.

Indien een bedrijf een product koopt van een in een buitenland gevestigd bedrijf, krijgen beide te maken met bijzondere internationale rechtsregels: het Weens Koopverdrag[1] is dan van toepassing. De regels uit dat verdrag gaan zelfs boven de nationale regels. Dus, ook al is bijvoorbeeld Nederlands of Duits recht op de internationale koopovereenkomst van toepassing, de regels van het Weens Koopverdrag gelden ook en moeten zelfs als eerste worden toegepast. Daarmee kan een situatie anders uitpakken dan wellicht gedacht.

Het Weens Koopverdrag

Onderzoeks- en klachtplicht bij non-conformiteit

Op grond van het Weens Koopverdrag is de koper verplicht de bestelde goederen op zo kort mogelijke termijn na aflevering te controleren (onderzoeksplicht). Eventuele gebreken (non-conformiteit) moet hij vervolgens gemotiveerd bij de verkoper melden (klachtplicht, reclameren). Dat moet binnen redelijke termijn nadat de koper de gebreken heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

Vervaltermijn

De koper moet uiterlijk binnen twee jaar nadat het product bij hem is afgeleverd reclameren, ongeacht of hij gebreken heeft kunnen vaststellen! Na twee jaar vervallen hoe dan ook alle aanspraken.

Garantie

De plicht om te controleren kan minder zijn of zelfs vervallen indien de leverancier een garantie heeft afgegeven. De genoemde vervaltermijn van twee jaar is langer indien de garantietermijn langer is.

Internationale rechtspraak

In de internationale rechtspraak wordt aan deze regels van het Weens Koopverdrag strak de hand gehouden. De genoemde redelijke termijn is een korte termijn die het Duitse recht ook wel kent; maar voor Nederlanders kan het anders uitpakken dan zij gewend zijn.

Indien de koper reclameert terwijl hem verweten kan worden dat hij de levering niet heeft gekeurd of niet tijdig heeft gereclameerd, verliest hij zijn rechten. Datzelfde is het geval indien hij pas na twee jaar na aflevering reclameert. Dat kan heel pijnlijk zijn waar het gaat om verborgen gebreken. Dat wordt ook wel het “Zwaard van Damocles in het Weens Koopverdrag” genoemd.

Dit komt is overigens niet uitzonderlijk: vaak kunnen bij aflevering gebreken niet gemakkelijk ontdekt worden, denk bijvoorbeeld aan niet zichtbare of verborgen gebreken. Daarvoor is soms zelfs deskundig onderzoek nodig. Bovendien bestaat daarbij de kans dat het product beschadigd raakt.

Uitsluiting Weens Koopverdrag

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag kan tussen de koper en verkoper worden uitgesloten, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden of de koopovereenkomst. Reclames moeten dan beoordeeld worden aan de hand van het recht dat van toepassing is op de koopovereenkomst.

Doe dit echter niet zo maar. Het Weens Koopverdrag bevat immers een set regels die bedoeld zijn om enige eenheid te creëren in het internationale kooprecht en die een groot deel van de internationale handel tussen bedrijven eenduidig en soepel laten verlopen. Maar in het algemeen kan gezegd worden dat met name verkopers, meer dan kopers, daaraan voordelen ontlenen.

Algemene voorwaarden

Als het Weens Koopverdrag via de algemene voorwaarden wordt uitgesloten, let dan goed op dat die algemene voorwaarden op de juiste wijze, rechtsgeldig worden overeengekomen.

In het internationale handelsverkeer worden hoge eisen gesteld aan het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Veelal verwijst een partij met een standaardtekst naar de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden en /of doet zijn contractspartij hetzelfde. Zo’n enkele verwijzing is echter niet voldoende en leidt er in het internationale rechtsverkeer in de regel toe dat beide algemene voorwaarden geheel niet van toepassing zijn. Een eventueel bedoelde uitsluiting van het Weens Koopverdrag of de keuze voor een bepaald recht of een bepaalde rechter geldt dan als niet gemaakt. De praktijk laat zien dat zulks tot nog al wat verrassingen en juridische complicaties kan leiden en tot uitkomsten die zelfs koper en verkoper vooraf niet hadden kunnen bedenken. Daar weten wij alles van.

7 richtlijnen

Met ons team van internationaal werkende advocaten en juristen hebben wij ter voorkoming van problemen de navolgende richtlijnen ontwikkeld:

1:            Besteed aandacht aan de bepalingen in de koopovereenkomst; let op dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing worden verklaard.

2:            Besteed aandacht aan de bepalingen van de algemene voorwaarden; sluit eventueel een of meerdere voorwaarden uit of pas die aan.

3:            Sluit als verkoper niet zo maar het Weens Koopverdrag uit.

4:            Spreek af dat de leverancier een garantie op het product geeft.

5:            Controleer het product direct bij aflevering (structureer en documenteer de ingangscontrole), desnoods met inschakeling van een externe deskundige.

6:            Ter voorkoming van niet zichtbare of zelfs verborgen gebreken: bestel zo nodig een extra product uit dezelfde productiecharge om te kunnen controleren.

7:            Vraag ons naar de nieuwste sets bouwstenen voor contractteksten.

Voor meer informatie en advies, neem gerust contact op met onze German Desk advocaten. Bel 026-3522825 of mail naar germandesk@dekempenaer.nl

 

 

 

[1] Verdrag der Verenigde naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11 April 1980

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

RA mr. A.H.M. (Anton) Bouwmeister...

Advocaat - Partner en Rechtsanwalt (D)

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn