Inhoudsopgave

Wet Verbetering Poortwachter

Re-integratie: verantwoordelijkheid van werkgever en verplichting werknemer

De zieke werknemer heeft in Nederland gedurende maximaal 104 weken recht op loondoorbetaling door de werkgever. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Op zijn beurt is de werknemer verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie.

Wet Verbetering Poortwachter

De spelregels waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden staan in Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de beleidsregels beoordeling Poortwachter.

Met de ziekmelding gaat een traject van start dat, als de ziekte langer duurt, loopt via de probleemanalyse, het plan van aanpak, de bijstelling van het plan van aanpak, de 42e weeks-melding bij UWV, de eerstejaarsevaluatie, de WIA-aanvraag en tot slot zo nodig het ontslag van de langdurig zieke werknemer. Voor de verkorte leidraad, zie leidraad eerste en tweede ziektejaar volgens Wet Verbetering Poortwachter. In dit overzicht zijn de te nemen stappen als de werknemer ziek is kort en bondig opgenomen. Ook staat er in wie actie moet ondernemen. Elke stap in het traject kent zijn eigen thema’s zoals privacy van de zieke werknemer, re-integratie in passende arbeid, sanctionering van de zieke werknemer, deskundigenoordeel, loonsanctie enz.

Lastige materie

Het is lastige materie waarover in de praktijk vaak vragen rijzen en problemen ontstaan. Een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat van ons kantoor kan zowel werkgevers als werknemers helpen de juiste weg te vinden in het doolhof aan regels op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Door dossiers tussentijds te monitoren kunnen problemen voorkomen worden. Waar al een conflict of een probleem aan de orde is, bijvoorbeeld een loonsanctiebeslissing van UWV, kan een verzuimspecialist van onze sectie arbeidsrecht werkgever of werknemer met raad en daad terzijde staan.

Meer weten?

Zie ook: leidraad eerste en tweede ziektejaar volgens Wet Verbetering Poortwachter.

Op aanvraag kunnen wij u een uitgebreide leidraad verzuim en arbeidsongeschiktheid toezenden. Hierin wordt het ziektetraject en al wat daar bij komt kijken stapsgewijs en uitgebreid toegelicht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn