Inhoudsopgave

Klacht in de gezondheidszorg – hoe werkt een medisch tuchtcollege?

Het zal u maar gebeuren – iemand dient een klacht tegen u in bij een tuchtcollege. Maar wat gebeurt daarna en wat kunt u in dat geval het beste doen? In dit artikel neem ik u in vogelvlucht mee door de procedure bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg, van het indienen van de klacht tot de uitspraak.

Het tuchtrecht is bedoeld om voor een hoge kwaliteit van het Nederlandse zorgstelsel zorg te dragen en wordt in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de zgn. Wet BIG, vastgelegd. Bij de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg worden klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners behandeld. Er zijn in Nederland 5 Regionale Tuchtcolleges en één Centraal Tuchtcollege in Den Haag.

De klacht

Als u een BIG-geregistreerde zorgverlener bent, kan iemand met een klacht over u zich wenden tot een Regionaal Tuchtcollege. De klacht kan gaan over gedragingen die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Voorbeelden zijn het stellen van een verkeerde diagnose, een onjuiste behandeling, het verstrekken van verkeerde medicijnen, de schending van het beroepsgeheim en seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag.

Werkwijze tuchtcollege

Een procedure bij een medisch tuchtcollege kent verschillende fases:

  • Vooronderzoek

De fase start met het indienen van het klaagschrift bij het Regionale Tuchtcollege waar de zorgverlener woont. Het tuchtcollege stuurt het klaagschrift door aan de zorgverlener die zich schriftelijk kan verweren. Indien het college zich nog niet voldoende voorgelicht acht, mag de klager hier nog eens op reageren en kan de zorgverlener daar weer een reactie op geven. Partijen krijgen als zij dat wensen ten slotte nog de mogelijkheid om hun standpunt mondeling toe te lichten. Deze behandeling vindt plaats bij de secretaris van het college en is niet openbaar. Tijdens de mondelinge behandeling wordt ook de mogelijkheid onderzocht of er een schikking mogelijk is en of de klager de klacht wel wil doorzetten.

  • De raadkamer

Na het vooronderzoek wordt de klacht behandeld door een driedelig college. Dit college bestaat uit één jurist als voorzitter en twee zorgverleners. De behandeling vindt plaats buiten de aanwezigheid van de betrokken partijen. Dit heet de raadkamer. Het college beoordeelt de klacht op basis van de ingediende stukken.

  • De openbare zitting

Indien de raadkamer geen beslissing neemt, kan de raadkamer oordelen dat de zaak in een openbare zitting verder wordt behandeld. Voor een openbare zitting krijgen alle betrokken partijen een uitnodiging om te verschijnen. De openbare zittingen zijn ook toegankelijk voor publiek en pers.

  • De beslissing

Uiterlijk binnen twee maanden ontvangt u de beslissing van het college. Indien de klacht gegrond verklaard wordt, kan het college een maatregel opleggen. Dit kan zijn een waarschuwing, berisping, geldboete, gedeeltelijke ontzegging of een doorhaling uit het BIG-register.
Let op: een tuchtcollege mag geen uitspraak doen over schadevergoeding. Voor schadevergoeding staat de weg bij een onafhankelijke geschilleninstantie of bij de burgerlijke rechter (civiele procedure) open.
Gemiddeld duurt het doorlopen van de gehele procedure bij een tuchtcollege in eerste aanleg 8 maanden.

Hoger beroep?

De klager kan in hoger beroep gaan als hij niet-ontvankelijk is verklaard of als de klacht geheel of gedeeltelijk is afgewezen. Tegen de zwaarte van een maatregel kan de klager geen beroep instellen. De zorgverlener kan altijd beroep instellen. Om in beroep te gaan dient binnen zes weken na het versturen van de beslissing van het tuchtcollege het beroepschrift naar het regionaal tuchtcollege dat de klacht heeft behandeld gestuurd te worden.

Meer weten of hulp nodig bij het voeren van een procedure?

Heeft u vragen over de tuchtprocedure of hulp nodig bij het voeren van een procedure? Neem dan contact met ons op via 026 3522 825. Onze ervaren specialisten staan voor u klaar. Ook met andere vragen over uw rechten en plichten als zorgverlener of patiënt, of bijvoorbeeld het instellen van een schadevergoedingsclaim kunt u bij ons terecht.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn