Inhoudsopgave

Hygiëne- en veiligheidsregels zodra de nieuwe Omgevingswet van kracht is: Valt mijn jacuzziverhuur in het water?

Een noodgedwongen stop van de verhuur van jacuzzi’s door een vakantiepark in december vorig jaar, leidt tot ophef onder verschillende aanbieders van jacuzzi’s. Bij een inspectie vond de provincie dat de kwaliteit van het badwater onder de maat was. Door personeelstekort had het vakantiepark onvoldoende mankracht om de benodigde maatregelen te treffen om het water in alle jacuzzi’s weer op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Een probleem dat vele vakantieparken en saunacomplexen zullen herkennen. Tel hier de invoering van de Omgevingswet per 1 juli a.s. bij op en de onzekerheid is compleet. Het is dan ook niet vreemd dat cliënten steeds vaker aan ons deze vraag voorleggen:  

Aan welke hygiëne-eisen moeten jacuzzi’s voldoen?

De bescherming van de hygiëne vereisten voor jacuzzi’s valt onder de ‘Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ (WHVBZ) en onder het gelijknamige besluit BHVBZ. Op grond van deze regelgeving zijn provincies belast met toezicht. Na een inspectie kan de provincie aanvullende eisen stellen aan de veiligheid en hygiëne kunnen.

Daarnaast zijn voor de concrete onderhoudsvoorschriften de ‘Hygiënerichtlijnen voor zwemgelegenheden en sauna’s’ tot stand gekomen als een product van overeenstemming tussen betrokkenen uit de branche en deskundigen op het gebied van volksgezondheid. Hoewel deze richtlijnen niet de status van wet hebben, gelden deze als professionele standaard voor beleid rondom hygiëne van jacuzzi’s en zwembaden. De hygiënerichtlijnen staan los van invoering van de Omgevingswet.

Vallen Jacuzzi’s onder onder de nieuwe Omgevingswet?

Met de komst van de Omgevingswet worden de regels over het beschermen van de veiligheid en gezondheid bij zwemmen en baden ondergebracht in het ‘Aanvullingsbesluit Zwemmen of Baden’ (hierna: ‘het Besluit’). Dit Besluit geeft regels voor het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid van gebruikers van ‘waterbassins’. Een waterbassin is gedefinieerd als een ‘waterkerende constructie die bedoeld is om water vast te houden ten behoeve van zwemmen of baden”. Jacuzzi’s vallen hier dus duidelijk onder.

Welke maatregelen moet de verhuurder treffen om gezondheidsrisico’s voor badgasten te beperken?

Waar in het oude wettelijke systeem gedetailleerde regels werden gesteld aan de inrichting en exploitatie van badinrichtingen, staat onder de nieuwe regelgeving de eigen verantwoordelijkheid centraal van degene die gelegenheid biedt tot baden. Op de verhuurder van jacuzzi’s komt een zorgplicht te rusten om maatregelen te treffen, waarmee gezondheidsrisico’s voor badgasten zoveel mogelijk worden beperkt. De aanbieder van de jacuzzi’s zal onder meer een risicoanalyse en een beheersplan op moeten stellen, waaruit duidelijk volgt i.) wat de risico’s zijn voor de gebruiker en ii.) met welke maatregelen de risico’s beheersbaar zijn. De aanbieder moet die maatregelen uitvoeren en de hiermee behaalde resultaten goed bijgehouden. Voor het beheersplan kan bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht bij de Hygiënerichtlijnen voor sauna’s en zwemgelegenheden.

Aan welke kwaliteitseisen van het badwater moet de verhuurder voldoen?

Ook wordt in het kader van meer eigen verantwoordelijkheid het accent gelegd op ‘doelvoorschriften’, aangezien het doel (hygiënisch en veilig baden) op meerdere manieren kan worden bereikt. Zo wordt in het Besluit de verplichting opgenomen om aan een aantal kwaliteitsvereisten te voldoen wat betreft onder meer chloorgehalten, zuurgraad en het voorkomen van verschillende bacteriën. Een kwaliteitseis op zichzelf is geen resultaatsverplichting; de aanbieder van jacuzzi’s moet zich inspannen om de kwaliteitseisen te halen. Wel wordt in het Besluit opgenomen welke maatregelen de verhuurder moet treffen als niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Wie houdt toezicht en handhaaft de kwaliteit van het badwater?

Wat betreft het uitoefenen van toezicht en handhaving is de provincie nog steeds het bevoegde gezag. In het Besluit zijn diverse informatieverplichtingen opgenomen waarin naar aanleiding van bepaalde metingen maandelijks verslag moet worden gedaan aan de provincie. Van het overschrijden van de kwaliteitseis voor legionella of een bepaald incident dient te provincie onverwijld op te hoogte te worden gebracht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Biedt u in uw vakantiepark, sauna of spa uw gasten de gelegenheid te baden in jacuzzi’s?

Dan is het belangrijk om u ruim vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 voor te bereiden! Wilt u voorkomen dat uw jacuzziverhuur in het water valt? Aarzel dan niet en bel 026 -3522888 of mail onze specialisten voor advies over de regels die voor u gaan gelden onder deze nieuwe wet.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn