Inhoudsopgave

Herplaatsingsverplichting

Herplaatsingsverplichting

Ingevolge artikel 7:669 lid 1 BW kan de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen beëindigen indien daarvoor een redelijke grond is (zie ook einde van de arbeidsovereenkomst) en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. 

Passende functie

Onder een passende functie wordt verstaan een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer of waarvoor hij binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn. Bij een disfunctionerende werknemer kan een passende functie een functieniveau lager liggen. Zie ook passende  en bedongen arbeid

Scholing

De werkgever is niet verplicht een werknemer te scholen als er geen zicht is op herplaatsing in een andere passende functie.

Termijn

De herplaatsingsverplichting geldt wanneer er een vacature bestaat voor een passende functie of wanneer binnen een redelijke termijn een vacature voor een passende functie zal ontstaan. Deze termijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn ex artikel 7:672 lid 2 BW (één tot vier maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband).

Verplichting?

De werkgever zal zoveel mogelijk onderbouwd moeten aangeven dat de herplaatsing is onderzocht en waarom er geen mogelijkheden zijn. Indien blijkt dat er geen concrete mogelijkheden zijn voor herplaatsing kan de werknemer niet afdwingen dat hij herplaatst wordt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn