Inhoudsopgave

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Het schaderegelingsproces toegelicht

Jaarlijks vinden ongeveer 60.000 ongevallen met letsel plaats, denk aan verkeersongevallen of bedrijfsongevallen. Letselschade kan echter ook optreden als gevolg van een (medische) beroepsfout. Op de slachtoffers die geconfronteerd worden met letselschade heeft die schade vaak een grote impact. Niet voor niets luidt het gezegde: ‘Een ongeluk komt te paard en gaat te voet’. Een ongeluk is snel gebeurd, maar de gevolgen slepen lang aan. Letselschadeslachtoffers zijn dan ook gebaat bij een goede, deskundige en voortvarende schadeafwikkeling.

Hierna geven wij u een indruk van het verloop van het schaderegelingsproces en wat daarbij zoal komt kijken. We gaan kort in op het hele traject vanaf het vaststellen van de aansprakelijkheid en de schade tot aan de uiteindelijke afwikkeling.

Op hoofdlijnen verloopt het schaderegelingsproces in een letselschadezaak als volgt:

  1. Vaststellen aansprakelijkheid;
  2. Vaststellen schade;
  3. Onderhandelingen met de tegenpartij (meestal een schadeverzekeraar) over een schaderegeling;
  4. Procederen

Bij de aanvang van de zaak vindt een uitvoerig gesprek plaats met de cliënt(e) die het slachtoffer is geworden van een ongeval of een beroepsfout. In dit gesprek inventariseren wij samen met de cliënt(e) wat er precies is gebeurd (toedracht), en wie er uiteindelijk aansprakelijk is. Verder komt aan de orde of de wederpartij verzekerd is en of de wederpartij aansprakelijkheid vrijwillig erkent dan wel heeft erkend. Voor zover dat nog niet is gebeurd, zullen wij de wederpartij met een brief aansprakelijk stellen. Wanneer de aansprakelijkheid door de wederpartij betwist wordt, kan een procedure nodig zijn.

Voor wat betreft de schade, gaan wij samen met de cliënt(e) na of wat de omvang die schade is en of die omvang eenvoudig is vast te stellen. Er is daarbij aandacht voor zowel de materiële schade (als verlies aan verdienvermogen, reiskosten, zorgkosten die niet worden vergoed e.d.) als immateriële schade (smartengeld). Waar nodig zullen wij deskundigen inschakelen die bij het vaststellen van de schade behulpzaam kunnen zijn. Te denken valt dan aan een medische adviseur, een arbeidsdes-kundige en/of een rekenbureau (waar men heel exact inkomens- en pensioenschade kan berekenen).

Niet iedere zaak leent zich voor een snelle afronding. Zeker bij fysiek zwaarder letsel kan het enige tijd duren voordat exact duidelijk is wat de medische eindtoestand is en daarmee wat de uiteindelijke gevolgen, ook in financiële zin, zullen zijn van het ongeval. Het kan in die gevallen vaak wel enkele jaren duren voordat een schadedossier kan worden afgewikkeld. Slachtoffers dienen daarmee rekening te houden.

Indien aansprakelijkheid eenmaal is erkend, dan zullen wij met de wederpartij in overleg treden over een of meerdere voorschotten op de schadevergoeding. Dit is met name van belang in die gevallen waarin reeds aanzienlijke schade bestaat en een finale afwikkeling op de korte of middellange termijn nog niet mogelijk is. Met het voorschot heeft de cliënt(e) al een eerste vergoeding voor de meest urgente schadeposten, zoals verlies aan arbeidsinkomen en bijvoorbeeld reiskosten.

De onderhandelingen met de wederpartij zijn uiteindelijk gericht op het treffen van een definitieve schaderegeling. Het gaat in die onderhandelingen over de omvang van de schade en de vergoeding die betaald moet worden. Als de wederpartij een verzekeraar is, zal die in de meeste gevallen zelf ook deskundigen inschakelen, waaronder een eigen medisch adviseur. Soms stelt de verzekeraar zich ruimhartig op en kunnen partijen redelijk eenvoudig tot afwikkeling komen. In andere zaken moeten wij met de wederpartij keiharde onderhandelingen voeren en soms zelfs dreigen met een procedure.

Is er eenmaal een definitieve regeling getroffen, dan wordt die vrijwel altijd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met het opstellen daarvan zijn wij de cliënt(e) uiteraard ook behulpzaam.

Procederen is meestal niet noodzakelijk maar soms onvermijdelijk. Zo kan een procedure nodig  zijn omdat de wederpartij aansprakelijkheid betwist. Een procedure wordt ook wel gevoerd nadat aansprakelijkheid eenmaal is erkend, bijvoorbeeld omdat partijen over een specifiek punt van de schadeafwikkeling van mening verschillen.

Al met al is het schadeafwikkelingsproces een ingewikkeld traject. Deskundige bijstand is daarbij onmisbaar. Het heeft voor slachtoffers absoluut toegevoegde waarde om een gespecialiseerd letselschade advocaat in te schakelen. De cliënt(e) is dan verzekerd van bijstand door een jurist met up-to-date kennis die volledig wegwijs is in het uitgebreide en ingewikkelde rechtsgebied dat letselschaderecht tegenwoordig is. Bovendien zal een gespecialiseerd letselschadeadvocaat zeker serieus genomen worden door verzekeraars. Het voordeel van bijstand door een advocaat is ook dat er zo nodig een procedure kan worden opgestart. Dat een advocaat naar dit middel kan grijpen, kan van groot strategisch belang zijn in onderhandelingen met verzekeraars.

Voor de cliënt(e) hoeven de advocaatkosten in principe geen drempel op te leveren om ons in te schakelen. In vrijwel alle letselschadezaken kunnen wij onze kosten verhalen op de wederpartij. Datzelfde geldt voor de kosten van de deskundigen die wij inschakelen. In de wet en rechtspraak is namelijk bepaald, dat de aansprakelijke partij de schade van het slachtoffer dient te vergoeden. De advocaat- en andere kosten die moeten worden gemaakt om tot een schaderegeling te komen worden ook als schadepost gezien en komen dus voor vergoeding in aanmerking.

Wij maken in ieder geval vooraf duidelijke afspraken met de cliënt(e) over onze kosten en de vergoeding daarvan, zodat die niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Letselschade uitkering en verknochtheid

Zoals wellicht bekend, eindigt één op de drie huwelijken in een echtscheiding. Het is goed voorstelbaar dat de kans op een echtscheiding nog groter is wanneer een van beide huwelijkspartners wordt geconfronteerd met letselschade. Belangrijk dus om te weten wat de gevolgen van een echtscheiding zijn op het moment dat er een recht op een uitkering bestaat of er al een letselschade-uitkering heeft plaatsgevonden.

Om de gevolgen in kaart te kunnen brengen is het van belang om te weten of degene die de uitkering ontvangt getrouwd is dan wel plannen heeft om te trouwen en of de (aanstaande) echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld.

De problemen ten aanzien van de uitkering doen zich met name voor bij mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Van alle mensen die trouwen, trouwt ongeveer 75% in gemeenschap van goederen, dus zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Als partijen in gemeenschap van goederen trouwen, dan is beginsel alles van hen samen. Uitzonderingen daarop kunnen zijn: een erfenis of een verknocht goed.

Maar wat is nu een verknocht goed?

De literatuur geeft aan dat dit een goed is dat op een bijzondere wijze aan een persoon toebehoort. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten aangegeven dat een letselschade-uitkering een verknocht goed is. Zoals zo vaak is dat natuurlijk weer afhankelijk van verschillende omstandigheden. Die omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: waar is de letseluitkering ontvangen? Ziet de uitkering alleen op immateriële of ook op materiële schadevergoeding? Van de immateriële schadevergoeding, het zogenaamde smartengeld,  wordt over het algemeen aangenomen dat deze verknocht is. Ten aanzien van de materiële schadevergoeding ligt het genuanceerder: soms is die deels verknocht, maar soms ook niet. Voorts is van belang om te onderzoeken op wat voor een soort bankrekening de schadevergoeding is gestort: een gezamenlijke bankrekening of een bankrekening die speciaal is geopend voor de letselschade-uitkering. Het beste is natuurlijk om de uitkering op een nieuwe bankrekening te laten storten, maar de praktijk leert dat dit lang niet altijd gebeurt.

Na de ontvangst van de uitkering ligt het voor de hand dat mensen de gelden gaan uitgeven aan goederen of gaan investeren. Men dient zich dan te realiseren, dat de nieuw gekochte goederen (bijvoorbeeld een auto) weer gemeenschappelijke goederen zijn en dus niet meer verknocht zijn. Het kan zijn dat dit anders is voor de aankoop van een woning of belegging in een financieel product.

Op het moment dat er sprake is van een letselschade-uitkering en een huwelijk of een echtscheiding, is het altijd aan te raden om contact op te nemen met één van onze familierechtspecialisten. Wij kunnen u voorzien van een advies op maat. Als er nog sprake is van een huwelijk, kan het verstandig zijn om tussentijds huwelijkse voorwaarden op te laten stellen en zullen wij u voorlichten over de gevolgen van een letselschade-uitkering. In geval van echtscheiding  kunnen wij u informeren over uw rechten en de gevolgen van de echtscheiding op de letselschade-uitkering.

Voor vragen of meer informatie

Neemt u gerust contact met ons op via 026 – 3522 888 of m.egbers@dekempenaer.nl  / n.de.jager@dekempenaer.nl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn