Wonen en bouw

Wonen, werken en leven… de advocaten van team Wonen & Bouw kennen alle ins en outs. Ze adviseren en ondersteunen woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers op uiteenlopende rechtsgebieden en beschikken over specifieke deskundigheid bij projectontwikkeling, onderhoudswerken, wegenaanleg en bouwmanagement.

Het team behandelt civielrechtelijke bouwzaken en ondersteunt bij planontwikkeling, planschade, bouw- en milieuvergunningen, bodemverontreiniging, geschillen bij de oplevering, koop/verkoopcontracten, huur/verhuurcontracten en ontruimingen. Daarnaast ondersteunen we corporaties op het gebied van verhuur, nieuwbouw, renovatie, schade en personeel & organisatie.

Meer weten?

Neem contact op met Jip Greuters via 026 – 35 22 888 of mail naar wonen@dekempenaer.nl

Cliënten

 • Woningcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Aannemers
 • Architecten
 • Ingenieursbureaus
 • Verenigingen van Eigenaars
 • Overheden
 • Zorginstellingen

Zaken en onderwerpen

A

B

 • besluitvormingsprocessen
 • bestemmingsplanwijziging
 • bouwaanvraag
 • bouwarbitrage
 • burenrecht

C

 • CAO
 • compliance check
 • curatele / onder bewind & huren

D

 • DAEB en niet DAEB beoordeling
 • datalekken meldplicht
 • drugs(labs)

G

 • Governance – jaarwerkplan 2017 Autoriteit

H

 • huisvredebreuk
 • huur- en zorgovereenkomsten

I

 • illegaal gebruik
 • inrichten (juridische) structuur
 • intern onderzoek

K

M

 • milieuverontreiniging

O

 • omgevingsvergunning
 • onrechtmatige daad
 • opleveren
 • overlast

P

 • privacy: verwerking en advisering persoonsgegevens (medewerkers en huurder)

R

S

 • sloop, renovatie en herstructurering

U

 • UTA

V

 • verboden mededinging
 • Vereniging van Eigenaars (VvE)
 • verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte en maatschappelijk vastgoed
 • verwerkersovereenkomsten opstellen en/of beoordelen

W

 • Wietplantages
 • WNT
 • wonen en zorg
 • wijziging van statuten en reglementen
 • Woningwet

 

Kennis

Wet Kwaliteitsborging: 4 tips voor aannemers om daaraan te voldoen

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging gaat gelden vanaf 1 januari 2022. Wacht daar niet op, wees voorbereid en begin alvast vandaag.

maart 2021

Ik ben bang dat mijn opdrachtgever niet kan betalen! | Retentierecht in de bouw

Eerst betalen, dan opleveren!

juli 2020

Arnhemse kamerverhuurders moeten voor 25 juli 2020 een beheerder aanmelden

De gemeente vertrouwt erop met deze aanpak in het bijzonder overlast te verminderen als gevolg van de intensieve bewoning van panden door verhuur van vijf of meer kamers.

juli 2020

Waar moet u op letten bij de aankoop van onroerend goed?

Vijf factoren die de onderzoeksplicht van de koper verzwaren.

juli 2020

Kan ik verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst weigeren?

U mag een verlengingsverzoek alleen weigeren als de reden voor uw weigering in de spoedwet is opgenomen.

april 2020

Informatieverplichting uitgebreid door de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt vrij eenvoudig door het versturen van een aanzegging. Wanneer moet deze verstuurd worden en wat moet erin staan?

april 2020

Is de spoedwet van toepassing op mijn huurovereenkomst?

Welke mogelijkheden biedt de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten?

april 2020

Moet ik de huurder opnieuw informeren over het aflopen van de huur?

ja! U moet de huurder opnieuw informeren.

april 2020

Binnen welke termijn moet de huurder een verlengingsverzoek indienen?

De huurder kan een verlenging verzoeken voor 1, 2 of 3 maanden, maar niet tot een later datum dan 1 september 2020.

april 2020

Verlengingsverzoek ontvangen? Kom meteen in actie!

De verhuurder moet de afwijzing binnen een week na het verzoek van de huurder om het huurcontract tijdelijk te verlengen schriftelijk bij de huurder kenbaar maken.

april 2020

Hoe ziet de spoedwet-procedure eruit?

Als de huurder het er niet mee eens is dat de verhuurder de verlenging heeft geweigerd, is het aan de huurder om een procedure op te starten.

april 2020

De spoedwet voor verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten: een mijnenveld voor verhuurders

Veel verhuurders willen in de Coronacrisis helpen, maar willen niet dat hun huurder huurbescherming krijgt. Daarom is er nu een spoedwet die verlenging zonder huurbescherming mogelijk maakt.

april 2020

Kan ik als verhuurder een verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst voorstellen?

De spoedwet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten geeft huurders de mogelijkheid om een verzoek te doen voor de verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. Maar ook als verhuurder kunt u een voorstel doen voor verlenging. Hoe werkt dat en wat zijn de verschillen?

april 2020

Huis of bedrijfspand in de verkoop: vijf aandachtspunten

Voorkom dat na de verkoop van een onroerende zaak discussie ontstaat.

april 2020

Kan ik huurders aanspreken op het naleven van de RIVM-richtlijnen?

Welke mogelijkheden hebben verhuurders van woonruimte?

april 2020

Huurachterstand: voor coronacrisis of door coronacrisis?

Het is zinvol om na te gaan of de coronacrisis wel daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de betalingsonmacht van de huurder.

april 2020

Corona en lopende aanbestedingen

Het expertisecentrum aanbesteden Pianoo adviseert aanbestedende diensten om na te gaan of de coronacrisis invloed heeft op lopende aanbestedingstrajecten.

maart 2020

Gevolgen coronavirus voor de bouw

De gevolgen van het coronavirus voor de bouw zijn (nog) niet te overzien. Toch is het verstandig nu al rekening te houden met juridische posities zodat onverwachte claims en discussies zoveel mogelijk worden vermeden.

maart 2020

WAB: Premiedifferentiatie WW naar de aard van het contract per 1 januari 2020

Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst (niet zijnde oproepcontracten) en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie. De wetgever beoogt hiermee het aangaan van vaste contracten te stimuleren.

november 2019

WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Flexibele arbeid moet minder flexibel en minder aantrekkelijk worden. Om dat te bereiken wordt de zgn. ketenregeling aangepast en de positie van flexwerkers (oproepkrachten en payrollers) verstevigd.

november 2019

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

november 2019

Het Rijk zegt zijn architect op…

...en dat gaat in de papieren lopen!

september 2019

Vijf belangrijke juridische gevolgen van oplevering

Wat zijn de juridische consequenties van oplevering van werk in de bouw?

juni 2019

Update Woningcorporaties en aanbestedingsplicht

Woningcorporaties worden in de Nederlandse wetgeving niet als aanbestedende dienst aangemerkt. De Europese Commissie denk daar anders over. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

februari 2019

Algemene voorwaarden of toch niet?

Kunnen de algemene voorwaarden een overeenkomst vervangen?

december 2018

AvBrS 21-02-2018

De Gemeentestem 2018/135 | Verhouding Bor-regeling versus bestemmingsplanregels met het oog op vergunningenvrij bouwen.

oktober 2018

Afspraak tussen buren houdt geen stand: monddoodclausule te algemeen.

Een beding met een te ruime en te algemene beschrijving zal snel in strijd zijn met de openbare orde. Hoe concreter het beding, des te groter de kans dat het zijn werking behoudt.

maart 2018

Recht op ontbinden koop bij bouwkundige gebreken

Per 1 februari 2018 wordt standaard het voorbehoud van een bouwkundige keuring opgenomen in het nieuwe NVM-model Koopovereenkomst Eengezinswoning of Appartementsrecht .

februari 2018

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

Advies aan woningcorporaties: conformeer je aan de aanbestedingsregelgeving.

december 2017

De vaststellingsovereenkomst: 6 aandachtspunten uit de rechtspraak in 2017

Belangrijk om op te letten bij het treffen van een schikking!

december 2017

Inspectie van verhuurde woningen: het moet, maar het mag niet!

Als een drugslab wordt aangetroffen in het door u verhuurde pand, wordt u vast verteld dat u regelmatig had moeten controleren. Uit een recent vonnis blijkt echter dat een verhuurder geen inspectie kan afdwingen!

november 2017

Recht op beloning bemiddeling wanneer de overeenkomst wordt ontbonden?

Tips voor de bemiddelaar.

oktober 2017

HuisjeHuisje: moet u straks ook meewerken aan een woningruil?

De woningruil-app is gemaakt door woningcorporaties, maar heeft ook gevolgen voor beleggers en particuliere verhuurders.

september 2017

Resultaat bouw anders dan artist impression: non-conformiteit?

Kan de koper van een pand een beroep doen op non-conformiteit wanneer het uiteindelijke resultaat afwijkt van de artist impression? Uit de rechtspraak zijn vier belangrijke punten te halen.

juli 2017

Transformatie vastgoedobject: auteursrecht gecheckt?

Vier tips om een bouwstop te voorkomen.

juni 2017

Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Dat zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig zijn, is inmiddels door meerdere rechters beslist. Maar hoe de rechter oordeelt, hangt af van de manier waarop aan het inkoopproces is vormgegeven.

juni 2017

Zorgkantoren publiceren landelijk kader: stel uw vragen vóór 21 juni 2017

Op 1 juni a.s. wordt het landelijk kader voor contractering Wlz 2018 gepubliceerd door de zorgkantoren. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld tot en met 21 juni a.s. Noteer deze datum in uw agenda!

mei 2017

Verhuurders opgelet: vier valkuilen bij flexibele verhuur van kantoorruimte

Flexibel verhuren van kantoorruimte is een rendabel alternatief voor leegstand, maar vraagt wel om een andere aanpak dan verhuur voor een langere periode. Voorkom problemen, maak goede afspraken met je huurders.

april 2017

Geschil tijdens de bouw? Nog vóór oplevering snel afgehandeld!

De Raad van Arbitrage voor de Bouw introduceert een nieuwe procedure: een Fast Track Bindend Advies procedure. Met deze snelle procedure kunnen geschillen tijdens de bouw in zeer korte tijd worden afgehandeld.

november 2016

Bouw van fietsenberging is géén aanneming van werk | De verschillen tussen aanneming van werk en koop

Wanneer is sprake van aanneming van werk en wanneer van koop? En wat is het verschil met een overeenkomst van opdracht, een gemengde overeenkomst of een koop-/aannemingsovereenkomst?

oktober 2016

Huur van winkelruimte, er valt meer te onderhandelen dan u denkt

Veel huurders van winkel- en horecaruimte deinzen terug voor het opnemen van afwijkende bedingen in huurovereenkomsten, omdat ze ervan uitgaan dat ze alleen geldig zijn als de rechter ze heeft goedgekeurd. Goedkeuring van de rechter is echter lang niet altijd nodig.

augustus 2016

Boetebeding heeft waarschuwingsfunctie: boete moet direct worden gevorderd

Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het boetebeding een waarschuwingsfunctie heeft voor tijdige betaling van de huurpenningen, met als gevolg dat de verhuurder het boetebeding direct zal moeten inroepen en niet pas jaren later kan overgaan tot het innen van de boete.

juni 2016

Architect en auteursrechten

Dat het auteursrecht van de architect de opdrachtgever in een lastig parket kan brengen wordt maar weer eens duidelijk in een tweetal recente zaken, waarin architecten zich hebben verzet tegen de bouw van woningen.

mei 2016

Toepassing van de UAVGc 2005 en bijbehorend contract

Vanaf eind 20e eeuw wordt in de praktijk in toenemende mate gewerkt met zogenaamde geïntegreerde contracten. Steeds vaker wordt daar ook onderhoud gedurende een aantal jaren aan toegevoegd.

mei 2016

Geen veilige voorziening glasbewassing: niet voldaan aan eisen van goed en deugdelijk werk

Het niet leveren van goed en deugdelijk werk was onlangs onderwerp van geschil in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

april 2016

Checklist motiveren gunningsbeslissing – Cobouw, 30 maart 2016

Aanbesteders worstelen vaak met de vraag hoe een gunningsbeslissing moet worden gemotiveerd. Volgens inschrijvers is de motivering van de aanbesteder vaak te summier. Hoe ver moeten aanbesteders gaan met de motivering?

maart 2016

Een kruimel is niet altijd brood

Veel ruimtelijke ontwikkelingen zijn vergunningsvrij. Voor die ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor nog wel een vergunning nodig is, is er een andere lijst, de zogenaamde 'kruimelgevallenlijst'.

maart 2016

Aandachtspunten voor de verhuurder bij faillissement van de huurder

Met de recente huurdersfaillissementen in de retail is voor veel verhuurders een onzekere periode aangebroken. Er ontstaat een compleet nieuwe situatie: de huurder komt zelf volledig buiten spel te staan, zijn positie wordt van de ene op de andere dag door de curator overgenomen.

januari 2016

Kan het auteursrecht van de architect de sloophamer nog tegenhouden? – Column Vastgoedjournaal 15-10-2015

oktober 2015

BouwGarant – Appartement: aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting

juli 2015

BouwGarant – Appartement: koopovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting (gereed, niet eerder bewoond)

juli 2015

BouwGarant – Appartement: koop/aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting (eigen grond)

juli 2015

BouwGarant – Aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en toelichting

juli 2015

DNR 2011

De Nieuwe Regeling 2011 beslaat algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor gebouwde omgeving.

juli 2015

COVO 2010

Consumenten Voorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant.

juli 2015

UAVTI 1992

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992

juli 2015

UAV 1989

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989

juli 2015

UAV 2012

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

juli 2015

DNR 2005 | Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur

BNA - Bond van Nederlandse Architecten en ONRI - Organisatie van advies- en ingenieursbureaus

juli 2015

Zorgverzekeraars niet aanbestedingsplichtig – Vastgoedjournaal 18 mei 2015

Eerst waren ze lange tijd niet aanbestedingsplichtig. Circa een jaar geleden kwam het verassende vonnis van een voorzieningenrechter dat ze wel aanbestedingsplichtig zijn. Vervolgens was het lang wachten totdat in deze zaak in hoger beroep uitspraak zou worden gedaan. Inmiddels is het zover. Volgens het Hof Den Bosch zijn zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd en Ohra geen aanbestedende diensten.

mei 2015

Zekerheid over plicht corporaties blijft nog uit – Cobouw, 9 april 2015

Zijn woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Hierover wordt verschillend gedacht. Over één ding is men het eens: het laatste woord is aan de rechter.

april 2015

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Nog steeds geen antwoord. – 7 april 2015

Zijn woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Hier wordt verschillend over gedacht. Over één ding is men het eens: het laatste woord hierover is aan de rechter. Recent heeft een voorzieningenrechter over een aantal aspecten geoordeeld. Helaas leidt dit nog niet tot een volledig oordeel over deze vraag.

april 2015

Wijzigingen in de Warmtewet

Duidelijkheid op belangrijke punten, vooral voor VvE’s met een centrale verwarmingsinstallatie

juli 2014

Ondernemers verplicht uitgenodigd bij onderhandse aanbesteding – Cobouw 3 juli 2014

Opdrachtgevers kunnen worden verplicht bepaalde aannemers uit te nodigen voor een onderhandse aanbesteding. Dat heeft de rechter onlangs bepaald.

juli 2014

Zorgverzekeraars zijn aanbestedingsplichtig – 24 juni 2014

Lange tijd was de vaste lijn in de jurisprudentie dat zorgverzekeraars niet aanbestedingsplichtig zijn. In een recente uitspraak heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant echter geoordeeld dat zorgverzekeraars moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten.

juni 2014

Tijdelijke verhuur van etalages

Goed idee. Wel even opletten – zowel huurder als verhuurder!

april 2014

Verhuurders opgelet: de Warmtewet

Een beschrijving in vogelvlucht van een wet die de aandacht van verhuurders en beheerders verdient.

januari 2014

Zijn zorginstellingen aanbestedingsplichtig? – 6 december 2012

Over de vraag of zorginstellingen aanbestedingsplichtig zijn heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Gelet op de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie zijn zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig.

december 2012

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig? – 1 juli 2011

buiten gebracht dat maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties niet Europees hoeft te worden aanbesteed.Volgens de minister blijft de verplichting om (nationaal) aan te besteden hoe dan ook bestaan.

juli 2011

Woningcorporaties verplicht Europees aanbesteden! – 12 maart 2011

Met ingang van 1 januari 2011.

maart 2011

Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht (deel 1)

december 2008

Serieus toezien op bouwen en wonen! Hoever reikt de civielrechtelijke (mede) aansprakelijkheid van de gemeente in geval van gebrekkig bouw- en woningtoezicht?

Bouwrecht 2008, 3: p. 183 - 192.

januari 2008