Inhoudsopgave

Zorgverlener: de Meldcode Huiselijk Geweld aangescherpt met ingang van 1 januari 2019

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2019 wordt deze meldcode aangepast en zullen alle zorgprofessionals moeten werken volgens deze aangepaste methode.

436-meldcode

Voor wie geldt de wijziging van de meldcode?

De meldcode geldt voor alle zorgverleners, waaronder zelfstandige zorgverleners, die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • maatschappelijke ondersteuning
  • jeugdhulp
  • justitie

Bent u een professional of werkgever in één van deze sectoren, dan bent u verplicht het stappenplan te implementeren, zich te houden aan het stappenplan en uw medewerkers voor te lichten over de wijzigingen in de Meldcode.

Wat verandert er in het stappenplan?

Het stappenplan ziet er vanaf 1 januari 2019 als volgt uit:

meldcode

Het wordt voor zorgprofessionals de norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid. De eerste stappen blijven hetzelfde. Veranderingen zijn er bij stap 4 en 5. In stap 4 wordt het uitgangspunt dat bij twijfel over huiselijk geweld er informatie wordt ingewonnen bij Veilig Thuis of een soortgelijke instantie. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De professional neemt in de nieuwe situatie twee separate besluiten en legt die afweging ook in het dossier vast: 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? 2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

De verwachting is dat hierdoor er eerder een melding bij Veilig Thuis zal worden gedaan. Let op: per sector kunnen de afwegingskaders verschillen. Als zorgprofessional dient u bekend te zijn met de juiste kaders en deze te implementeren.

Doel van de wijziging

Als verschillende beroepsgroepen verplicht melding en een afweging moeten maken, dan worden onveilige situaties naar verwachting eerder gesignaleerd. Passende hulpverlening komt dan sneller op gang, waardoor meer gezinsleden veilig zijn.

Wat gebeurt er als de nieuwe Meldcode niet wordt opgevolgd?

U bent als professionele zorgverlener verplicht om de gewijzigde meldcode te kennen en de meldcode te implementeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg, Onderwijsinspectie, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid & Justitie controleren of de organisaties in hun sectoren over een meldcode beschikken en hun personeel scholen. Bij de sectoren kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning houdt de gemeente toezicht.

Als u als professional of als werkgever niet aan de wettelijke vereisten rondom de meldcode voldoet, dan volgt een herstelopdracht. Bij herhaaldelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten kan een sanctie worden opgelegd zoals een bestuurlijke boete en/of een aansprakelijkheidsstelling. Uiteraard is de Meldcode ook van invloed op het tuchtrecht die geldt voor de zorgverlener.

Bent u werkgever of professional in de zorg?

Het multidisciplinaire Kempenaer-team van de sector Zorg & Welzijn helpt. Bijvoorbeeld bij vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Maar ook als het gaat om tuchtrecht, huurrecht, bouwrecht, bestuursrecht en meer. Wij volgen de branche op de voet en adviseren u graag. Neem contact op met 026 352 2888 of mail naar zorg@dekempenaer.nl voor meer informatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn