Inhoudsopgave

Werkweigering wegens gewetensbezwaar

Ontslag wegens gewetensbezwaar

Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

Artikel 7: 669 lid 3 f BW

1. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als bedoeld in lid 3, onderdeel e.

2. (…)

3. Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan:

(…)

f. het weigeren van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, mits aannemelijk is dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht;

Als een werknemer weigert zijn werkzaamheden uit te oefenen vanwege een gewetensbezwaar kan dat leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is echter alleen mogelijk indien het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht of herplaatsing niet mogelijk is. De werkgever dient die mogelijkheden daarom te onderzoeken.

Vereisten

Ontbinding op deze grond zal alleen plaatsvinden indien:

  • aannemelijk is dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht, en
  • herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is.

Wat wordt bedoeld met ‘ernstig gewetensbezwaar’?

Een werknemer kan gewetensbezwaren hebben tegen beleid van de werkgever (bijvoorbeeld actief zijn in landen waar mensenrechten geschonden worden) of tegen bepaalde werkzaamheden/ taken (verjaardagen organiseren, wegen aanleggen door natuurgebieden, bouw kerncentrale e.d.).
Bij een ontbindingsverzoek op de f. grond (gewetensbezwaar) zal de kantonrechter dus moeten onderzoeken of van de werkgever gevergd kan worden om de werkzaamheden zo in te richten dat rekening wordt gehouden met de gewetensbezwaarde. Praktijkvoorbeelden uit jurisprudentie zijn er tot nu toe niet.

Vergoeding 

In de regel zal de werknemer recht hebben op de transitievergoeding, tenzij hem tevens een verwijt kan worden gemaakt.

Werkweigering zonder (voldoende) ernstig gewetensbezwaar

Weigert een werknemer de bedongen arbeid te verrichten zónder dat hij een beroep kan doen op een (voldoende) ernstig gewetensbezwaar, dan kan dat er uiteindelijk toe leiden dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar gedrag (e. grond).

Zie ook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn