Inhoudsopgave

Werkweigering wegens gewetensbezwaar

Ontslag wegens gewetensbezwaar

Werkweigering wegens gewetensbezwaar is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Voor deze ontslagrond dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

Artikel 7: 669 lid 3 f BW

1. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als bedoeld in lid 3, onderdeel e.

2. (…)

3. Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan:

(…)

f. het weigeren van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, mits aannemelijk is dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht;

Als een werknemer weigert zijn werkzaamheden uit te oefenen vanwege een gewetensbezwaar kan dat leiden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is echter alleen mogelijk indien het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht of herplaatsing niet mogelijk is. De werkgever dient die mogelijkheden daarom te onderzoeken.

Vergoeding 

In de regel zal de werknemer recht hebben op de transitievergoeding, tenzij hem tevens een verwijt kan worden gemaakt.

Zie ook

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

We zijn er voor u!

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u verder adviseren.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn