Inhoudsopgave

Verstoorde arbeidsverhouding, arbeidsconflict

Een verstoorde arbeidsverhouding of arbeidsconflict is een van de zgn. ontslaggronden van artikel 7:669 lid 3 BW. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is het moeilijker geworden om een werknemer te ontslaan op deze grond. Voor deze ontslagrond dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter.

Artikel 7: 669 lid 3 g BW

1. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als bedoeld in lid 3, onderdeel e.

2. (…)

3. Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan:

g. een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

Vereisten

De werkgever dient voor een ontslag aannemelijk te maken dat herstel van de relatie tussen werkgever en werknemer of tussen werknemer en collega’s niet meer mogelijk is. De werkgever zal daarvoor moeten aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de verhouding te verbeteren. Dat kan hij door te laten zien dat er gesprekken en/of mediation (zeker indien de bedrijfsarts dat heeft geadviseerd of indien de werknemer daar om heeft gevraagd) en/of begeleiding of coaching heeft plaatsgevonden.

Herplaatsing

Een ontslag wegens een conflict is vervolgens uitsluitend mogelijk indien de werknemer ter oplossing van het conflict niet in een andere passende functie bij de werkgever, of elders binnen het eventuele concern waarvan de werkgever deel uitmaakt, kan worden herplaatst, al dan niet met behulp van scholing.

Verwijt werkgever

De rechter kan de arbeidsovereenkomst ook ontbinden als de werkgever een verwijt is te maken van het conflict, maar dan met toekenning aan de werknemer van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding.

Vergoeding

In de regel zal de werknemer recht hebben op de transitievergoeding, tenzij hem tevens een verwijt kan worden gemaakt. Mocht de werkgever een verwijt treffen dan is ook nog een billijke vergoeding mogelijk.  

Zie ook

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn