Inhoudsopgave

Vakantiedagen

Vakantiedagen

Er kan nogal eens discussie ontstaan over het aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wanneer de werknemer die dient op te nemen en hoeveel de werknemer mag meenemen naar een opvolgend jaar.

Wettelijke vakantiedagen

Werknemers hebben recht op een wettelijk vastgesteld aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt (artikel 7:634 lid 1 BW). Bij een dienstverband van 40 uur per week, heeft de werknemer dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. ATV/ADV-dagen en roostervrije dagen vallen niet onder de vakantiedagen. Tijdens de vakantie betaalt de werkgever het loon door (artikel 7:639 lid 1 BW). De werknemer heeft aanspraak op datgene wat hij had verdiend als hij geen vakantiedag had opgenomen. Daarom moet een vaste bonus, provisie, (onregelmatigheids)toeslag, en loon uit structureel overwerk tijdens vakantie doorbetaald worden. Ook heeft de werknemer recht op vakantiebijslag..

Recht op meer dan de wettelijke vakantiedagen

In de arbeidsovereenkomst of cao kan worden bepaald dat de werknemer recht heeft op meer dan 20 dagen vakantie per jaar, bijvoorbeeld 25 dagen per jaar. Die 5 “extra” dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Over die bovenwettelijke vakantiedagen heeft de werknemer dezelfde loonaanspraak als over de wettelijke dagen.

Vervallen van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen volgens de wet zes maanden na het kalenderjaar waarin de werknemer deze heeft opgebouwd (artikel 7:640a BW). Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer deze heeft opgebouwd. Is een werknemer, bijvoorbeeld doordat hij volledig arbeidsongeschikt was en geen re-integratieverplichtingen had, redelijkerwijs niet in de gelegenheid geweest om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen, dan verjaren die dagen pas na vijf jaar (artikel 7:642 BW). Het is van belang de werknemer in staat te stellen om daadwerkelijk vakantie op te nemen en hem te informeren over de gevolgen van het niet opnemen (verval van vakantieaanspraken). Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie volgt namelijk dat de aanspraak op vakantie van de werknemer wiens werkgever dit nalaat, niet kan vervallen.

Toestemming van werkgever nodig voor opnemen van vakantie?

De werkgever moet in beginsel instemmen met de verlofaanvraag. De werkgever mag alleen bezwaar maken tegen de verlofaanvraag als de vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’) of als er een collectieve vakantie geldt binnen het bedrijf.

De werkgever moet de werknemer de mogelijkheid bieden om de wettelijke vakantiedagen in het betreffende jaar op te nemen.

Vakantie bij ziekte of zwangerschap?

Wordt een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan mag  de werkgever die ziektedagen niet aanmerken als vakantie, tenzij de werknemer daarmee – op dat moment – instemt. Het mag dan ook gaan om de wettelijke vakantiedagen.
Alleen voor de bovenwettelijke dagen geldt, dat werkgever en werknemer bij voorbaat (in de arbeidsovereenkomst) kunnen afspreken dat ziektedagen tijdens vakantie worden aangemerkt als vakantiedagen.  niet als verlof ter zake de wettelijke vakantiedagen aanmerken.

Verplichte vrije dagen?

De werkgever mag verplicht vrije dagen aanwijzen. Dat dient dan wel in de arbeidsovereenkomst te zijn opgenomen. Ook in de CAO kunnen verplichte vrije dagen staan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn