Inhoudsopgave

Opzegverboden

Geen ontslag bij opzegverbod

Ontslag mag niet plaatsvinden indien sprake is van een opzegverbod. Er bestaan twee soorten opzegverboden, de zgn. ‘wegens’ en de ‘tijdens’ opzegverboden.

De ‘wegens’ opzegverboden

Ontslag mag niet wegens:

 • lidmaatschap van een vakbond;
 • het bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer of vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij rechtstreekse verkiezing worden samengesteld en commissies uit deze organen (m.u.v. de Tweede Kamer);
 • het opnemen van het recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen van een pleegkind, kort- en langdurend zorgverlof, of het opnemen van ouderschapsverlof;
 • overname van de onderneming door een nieuwe werkgever;
 • het weigeren om op zondag te werken.

Deze opzegverboden gelden altijd; uitzonderingen zijn niet mogelijk.

De ‘tijdens’ opzegverboden

Ontslag mag niet tijdens:

 • ziekte;
 • zwangerschap en bevalling, en zwangerschaps- en bevallingsverlof, en 6 weken nadat de werkneemster haar werk heeft hervat na het einde van het bevallingsverlof. Of 6 weken nadat de werkneemster haar werk heeft hervat na het einde van ziekte die volgde op bevallingsverlof waarbij zwangerschap of bevalling de oorzaak van de ziekte was;
 • militaire of vervangende dienst;
 • lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan;
 • kandidaatschap voor een medezeggenschapsorgaan;
 • de twee jaar nadat de werknemer lid was van een medezeggenschapsorgaan;
 • lidmaatschap van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad;
 • werk als deskundig werknemer in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet;
 • werk als functionaris voor de gegevensbescherming in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op de ‘tijdens’ opzegverboden zijn uitzonderingen mogelijk. De opzegverboden gelden namelijk niet indien:

 • de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen);
 • de opzegging wordt gedaan tijdens de proeftijd;
 • sprake is van een ontslag op staande voet;
 • het contract wordt opgezegd wegens het bereiken (of bereikt hebben) van de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd;
 • sprake is van ziekte nadat een verzoek om toestemming voor opzegging of ontbinding van het contract is ingediend.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn