Inhoudsopgave

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid

De arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer kan niet zo maar beëindigd worden. Er geldt een opzegverbod. Pas wanneer sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid is opzegging onder voorwaarden mogelijk (artikel 7:669 lid 3 sub b BW).

Voorwaarden

Voor de opzegging is toestemming nodig van het UWV. Toestemming aanvragen kan met een formulier. Het UWV toetst of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7:669 lid 3 sub b BW, te weten of:

 • sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, d.w.z. dat de werknemer de bedongen arbeid door ziekte of gebreken niet meer kan verrichten en er geen opzegverbod meer geldt. Dat is het geval na 104 weken arbeidsongeschiktheid of zoveel later als een loonsanctie is opgelegd;
 • aannemelijk is dat de arbeidsongeschikte werknemer niet binnen 26 weken na de beslissing van UWV zal herstellen;
 • aannemelijk is dat de bedongen arbeid binnen die termijn van 26 weken niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Verder moet zijn voldaan aan de voorwaarde dat herplaatsing in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, binnen 26 weken na de beslissing van UWV niet mogelijk is (artikel 7:669 lid 1 BW). Let op: bij de beoordeling of herplaatsing in een passende functie mogelijk is, kijkt UWV naar alle arbeidsplaatsen binnen de onderneming en, als dat van toepassing is ook binnen het concern waarvan de onderneming deel uit maakt:

 • waarvoor een vacature bestaat of binnen de herplaatsingstermijn zal ontstaan;
 • van uitzendkrachten, oproepkrachten, ingeleend personeel (payrollers uitgezonderd), werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen de herplaatsingstermijn van rechtswege eindigt, een en ander voor zover op die arbeidsplaatsen geen werkzaamheden van tijdelijke aard (ten hoogste 26 weken) worden verricht.

Procedure

De werkgever zal bij het aanvraagformulier de volgende gegevens moeten overleggen:

 • WIA-beschikking
 • Beschrijving bedongen arbeid
 • Inzetbaarheidsprofiel werknemer (wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?)
 • Recente prognose van de bedrijfsarts over de mogelijkheden om de bedongen arbeid binnen 26 weken, al dan niet in aangepaste vorm, te hervatten
 • Lijst met vacatures binnen de onderneming en de groep, met een toelichting waarom het niet mogelijk is de werknemer op die functies te herplaatsen

Twijfelt het UWV aan het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan zij een deskundigenadvies aanvragen bij haar divisie Sociaal Medische zaken.

Transitievergoeding

De werknemer die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen heeft recht op de transitievergoeding.
Er ligt momenteel een wetsvoorstel dat het voor werkgevers mogelijk moet maken om een compensatie te krijgen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het gaat daarbij om een compensatie die door het UWV verstrekt zal worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Beoogde inwerkingstredingsdatum is 1 januari 2019. Het is de bedoeling dat de maatregel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 wordt ingevoerd.

Slapend dienstverband

De arbeidsovereenkomst niet opzeggen, maar in stand houden, is een optie voor werkgevers die geen transitievergoeding willen voldoen. We spreken dan van een ‘slapend dienstverband’. Uit de rechtspraak blijkt dat de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de rechter niet kan afdwingen met het doel om de transitievergoeding alsnog te verkrijgen. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 27 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6140.

Tips / checklist

Verzoek om toestemming ontslag bij UWV:

 • Ga voorafgaand aan het indienen van een verzoek om toestemming bij UWV na of aan alle voorwaarden wordt voldaan
 • Check of er duidelijkheid is over de status van de zieke werknemer: WIA-uitkering/loonsanctie/minder dan 35% arbeidsongeschikt?
 • Check of de van toepassing zijnde cao regels bevat over ontslag van langdurige zieke werknemers. Zo staat in een aantal cao’s dat het de bedoeling is dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt slechts in het uiterste geval ontslagen worden
 • Schakel de hulp in van een arbeidsdeskundige om te motiveren waarom rekening houdende met het inzetbaarheidsprofiel herplaatsing niet mogelijk is

Beslissing wel of geen opzegging:

 • Is er een reële kans dat de werknemer in de (nabije) toekomst hervatting passende arbeid zou kunnen claimen?
 • Zijn er kosten die doorlopen, bijvoorbeeld een pensioenverplichting?

Zie ook:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn