Inhoudsopgave

Let op de aansprakelijkheid bij het inschakelen van derden!

Het gebeurt heel vaak dat een opdrachtnemer een verkregen opdracht niet zelf uitvoert, maar de uitvoering aan een derde overlaat. Indien de opdrachtnemer een derde inschakelt en die derde veroorzaakt schade, dan kan de opdrachtnemer op twee manieren  aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij hulppersonen) speelt bij wanprestatie.

Mogelijkheid voor opdrachtnemer om richting opdrachtgever de aansprakelijkheid te beperken.

Artikel 6:76 BW bepaalt:
Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.

Dit betekent dat de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever aansprakelijk is voor schade ontstaan doordat de derde aan wie de opdrachtnemer de werkzaamheden heeft uitbesteed, de werkzaamheden niet goed heeft verricht.

Artikel 6:76 BW is van regelend recht. Dat betekent dat de opdrachtnemer haar aansprakelijkheid richting de opdrachtgever kan beperken. Het is als opdrachtnemer verstandig dat te doen. In sommige gevallen kan de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat de opdrachtnemer geen beroep kan doen op de beperking van haar aansprakelijkheid.

Het is als opdrachtnemer daarnaast zeer verstandig om ervoor te zorgen dat de ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid richting de opdrachtnemer niet beperkt. Met andere woorden: dat de ingeschakelde derde de opdrachtnemer vrijwaart en volledig schadeloos stelt voor aanspraken die de opdrachtnemer van de opdrachtgever ontvangt, omdat die ingeschakelde derde haar werkzaamheden niet goed heeft verricht.

Artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten) speelt bij onrechtmatige daad en schade geleden door een andere partij dan de opdrachtgever.

Risicoaansprakelijkheid, derhalve geen mogelijkheid voor opdrachtnemer om richting die andere partij de aansprakelijkheid te beperken.

Artikel 6:171 BW bepaalt:
Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

Het onderdeel ‘ter uitoefening van diens bedrijf’ is van belang. Hieruit vloeit voort dat het moet gaan om uitbestede werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de partij die de derde inschakelt. Om “ter uitoefening van diens bedrijf” aan te nemen, gelden strenge eisen.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Partij A schakelt graafbedrijf B in om graafwerkzaamheden te verrichten. Graafbedrijf B schakelt graafbedrijf C in. Doordat graafbedrijf C een fout maakt tijdens de graafwerkzaamheden, lijdt bedrijf D schade. Bedrijf B schakelt bedrijf C in ‘ter uitoefening van diens bedrijf’. Graafbedrijf B kan door D aansprakelijk worden gesteld voor de fout van Graafbedrijf C op grond van artikel 6:171 BW.

Artikel 6:171 BW is een risicoaansprakelijkheid, zodat het beperken van de aansprakelijkheid niet mogelijk is.
Ook hier geldt daarom dat het zeer verstandig is voor de opdrachtnemer ervoor te zorgen dat de ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid richting de opdrachtnemer niet beperkt. Met andere woorden: dat de ingeschakelde derde de opdrachtnemer vrijwaart en volledig schadeloos stelt voor aanspraken die de opdrachtnemer van een andere partij ontvangt, omdat die ingeschakelde derde een fout heeft gemaakt.

Conclusie

Niet elke aansprakelijkheid richting de opdrachtgever kan worden beperkt. Zorg ervoor dat je als opdrachtnemer een aansprakelijkstelling door de opdrachtgever of andere partij altijd kunt verleggen naar de ingeschakelde derde. Voor de ingeschakelde derde geldt dat die de aansprakelijkheid zoveel als mogelijk wenst te beperken.

Als opdrachtnemer ben je verantwoordelijk voor de gedragingen van door jou ingeschakelde derden. Of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor door haar ingeschakelde derden kan worden beperkt, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Het is voor een opdrachtnemer zeer raadzaam om ervoor te zorgen dat de ingeschakelde derde de opdrachtnemer vrijwaart en volledig schadeloos stelt voor aanspraken die de opdrachtnemer van de opdrachtgever of een andere partij ontvangt, omdat de ingeschakelde derde haar werkzaamheden niet goed heeft verricht. Dat kan in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Het is als ingeschakelde derde verstandig om de aansprakelijkheid richting de opdrachtnemer zoveel als mogelijk te beperken. Dat kan in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

 

Voor vragen over de aansprakelijkheid bij het inschakelen van derden, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn