Inhoudsopgave

Deskundigenoordeel en second opinion: zoek de verschillen

Een deskundigenoordeel, daar bent u vast al mee bekend. Is dat niet een second opinion? Na het lezen van dit artikel weet u dat dit niet hetzelfde is en wat precies de verschillen zijn.

Deskundigenoordeel

Als een werknemer zich ziek meldt, komt meestal de bedrijfsarts in beeld. De bedrijfsarts is bevoegd om een oordeel te geven over de vraag of een werknemer al dan niet in staat is om de werkzaamheden (deels) te hervatten. Soms zal ook de huisarts of behandelend specialist een mening hebben over de arbeidsongeschiktheid, maar het oordeel van de bedrijfsarts telt zwaarder.

Toch is ook het oordeel van de bedrijfsarts slechts een advies. Iedere werkgever of werknemer die het niet eens is met dit advies kan bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel ziet altijd op een van de volgende kwesties:

  • Is de werknemer geschikt zijn eigen werk te doen?
  • Is passende arbeid aanwezig?
  • Komt werkgever zijn re-integratieverplichtingen na?
  • Komt werknemer zijn re-integratieverplichtingen na?

Ook het deskundigenoordeel van UWV heeft de status van een advies. Blijven partijen na het deskundigenoordeel van mening verschillen, dan is een procedure bij de kantonrechter nodig. De uitkomst van het deskundigenoordeel is daarin vaak doorslaggevend. De rechter mag echter ook afwijken van het deskundigenoordeel. Dat kan hij bijvoorbeeld doen wanneer uit medische verklaringen van de huisarts en/of de specialist een ander beeld naar voren komt.

Het overleggen van een deskundigenoordeel in een procedure is verplicht als werkgever of werknemer procederen over de doorbetaling van loon tijdens arbeidsongeschiktheid. Dat staat in artikel 7:629a BW. Verder moet ook de werknemer die bij de rechter op grond van artikel 7:658a BW nakoming van de re-integratieverplichtingen door werkgever vordert een deskundigenoordeel overleggen.

De werkgever moet sinds de inwerkingtreding van de WWZ verplicht een deskundigenoordeel overleggen in bepaalde ontbindingsprocedures. Dit is het geval wanneer de werkgever een ontbindingsverzoek indient omdat werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen (e-grond) of wegens frequent ziekteverzuim (de zgn. c-grond).

Sinds 1 juli 2015 kan een deskundigenoordeel daarom ook zien op de vraag of sprake is van frequent ziekteverzuim. Uit het deskundigenoordeel moet naar voren komen dat het frequente ziekteverzuim niet het gevolg is van de arbeidsomstandigheden, terwijl aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel voor eigen werk zal optreden. Verder moeten er geen mogelijkheden zijn voor re-integratie in ander passend werk.

Degene die een deskundigenoordeel aanvraagt, kan daarvoor gebruik maken van formulieren op de website van UWV. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Het deskundigenoordeel wordt in de volksmond vaak aangeduid als ‘second opinion’. Die term is niet correct omdat niet een andere (collega)bedrijfsarts het oordeel afgeeft, maar een verzekeringsarts van UWV.

Second opinion

Vanaf 1 juli 2017 bestaat voor werknemers de mogelijkheid om een ‘echte’ second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts. Dit is een van de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet.

Een werknemer die twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts kan die arts straks vragen om hem door te verwijzen naar een andere bedrijfsarts. Aan dit verzoek geeft de bedrijfsarts in beginsel gehoor, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Te denken valt aan oneigenlijk of herhaaldelijk gebruik van de second opinion door de werknemer.

De kosten van een second opinion die langs deze weg plaatsvindt, zijn voor de werkgever. Een werknemer die op eigen houtje een andere bedrijfsarts consulteert, zal de kosten zelf moeten dragen.

Een bedrijfsarts buiten de organisatie van de arbodienst waarbij de werkgever is aangesloten of een andere vrij gevestigde bedrijfsarts is degene die de second opinion uitvoert. Dit uiteraard als waarborg voor de onafhankelijkheid van het oordeel.

De bedrijfsarts die het eerste advies heeft gegeven, stelt aan de te raadplegen bedrijfsarts alle relevante medische en andere informatie beschikbaar. Als de second opinion is uitgevoerd, bepaalt de werknemer of het advies aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts maakt binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk of hij het advies niet, gedeeltelijk dan wel geheel overneemt. De second opinion is net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend.

Overbodige luxe ?

Is de second opinion wel van nut naast het al bestaande deskundigenoordeel? En is de vrees van veel werkgevers voor oneigenlijk gebruik van de second opinion door werknemers terecht? Op zichzelf terechte vragen, zeker nu de werkgever de kosten draagt. Die kosten zullen bovendien hoger uitvallen dan de kosten van een consult bij de eigen bedrijfsarts. De tweede bedrijfsarts is immers niet bekend met de werknemer en zal zich dus eerst moeten inlezen. In theorie kan een werknemer dwarsliggen door herhaaldelijk een verzoek te doen voor een second opinion. Of deze vrees terecht is, zal in de praktijk moeten blijken. Bedrijfsarts kunnen oneigenlijk/herhaaldelijk gebruik in ieder geval voorkomen met een beroep op zwaarwegende redenen.

Door de duidelijke verschillen kan de second opinion in de praktijk toegevoegde waarde hebben naast het deskundigenoordeel. De second opinion ziet op meer dan alleen verzuimvraagstukken. Er kan een breder pallet aan arbeidsgeneeskundige vraagstukken aan de orde komen. Tegelijk maakt de komst van de second opinion het deskundigenoordeel geen minder belangrijk instrument. Bij een verschil van inzicht over het re-integratieproces ligt het namelijk meer voor de hand dat werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aanvraagt bij UWV. Zeker nu dat in de meeste gevallen ook een verplicht toegangsticket is voor een procedure bij de rechter. Voor werkgevers is het deskundigenoordeel van waarde omdat hiermee is vast te stellen of het re-integratietraject over het juiste spoor loopt.

Advies

Voorkom in elk geval dat een verzuimdossier een hoofdpijndossier wordt. U kunt bij onze arbeidsrechtadvocaten altijd terecht voor een arbeidsrechtelijke first of second opinion. Via onze trefwoordenpagina kunt u meer lezen over een zieke werknemer.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn