Inhoudsopgave

Centraal stembureau wees verzoek om inschrijving ten onrechte af

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van een hoogheemraadschap wijst een door een lokale vereniging ingediend verzoek tot inschrijving van een aanduiding in het register voor die verkiezing af. Het verzoek is niet ingediend door een politieke groepering zoals bedoeld in de Kieswet, zo stelt het bureau onder meer. Dit besluit is ten onrechte genomen, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een vereniging, die volgens de statuten tot doel heeft 'het organiseren van culturele en andere activiteiten en/of festiviteiten in de wijk', dient een verzoek in om de aanduiding 'Ondernemend Water' in te schrijven in het register voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Het centraal stembureau wijst dit verzoek af. Zo zou het verzoek niet rechtsgeldig zijn ondertekend, nu het alleen is ondertekend door de voorzitter van de vereniging. In de statuten van de vereniging staat dat het bestuur ten minste uit twee natuurlijke personen dient te bestaan en dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt aan het verenigingsbestuur of aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Van een volmacht is volgens het centraal stembureau niet gebleken.

Daarnaast is het verzoek tot inschrijving van de aanduiding niet door een politieke groepering ingediend zoals bedoeld in artikel G 2a van de Kieswet. Uit de statuten blijkt niet dat de vereniging politieke middelen wil inzetten om haar doelen te bereiken of dat zij zelf als politieke groepering wil opereren, en ook uit de andere activiteiten van de vereniging blijkt dit niet, aldus het centraal stembureau.

Bestuursbevoegd

De vereniging betoogt dat de voorzitter wel bevoegd was om de vereniging te vertegenwoordigen en dus het verzoek mocht indienen. Zoals ter zitting is toegelicht had de vereniging ten tijde van het bestreden besluit één lid dat ook bestuurslid was. De vereniging wordt op grond van haar statuten vertegenwoordigd door het bestuur en in deze statuten staat dat het bestuur uit ten minste twee natuurlijke personen bestaat. Ook is erin bepaald dat als het bestuur onverhoopt niet uit twee natuurlijke personen bestaat het niet-voltallige bestuur bestuursbevoegd blijft. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dit betoog.

Vereisten politieke groepering

De vereniging betoogt verder dat het centraal stembureau het verzoek ten onrechte heeft afgewezen op de grond dat de vereniging geen politieke groepering is als bedoeld in artikel G 2a, eerste lid, van de Kieswet. In dat artikel is het vereiste opgenomen dat een politieke groepering, die een aanduiding in het register voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van een waterschap wil inschrijven, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting is. Noch in de Kieswet noch elders in de wetgeving worden andere eisen gesteld waaraan een politieke groepering moet voldoen om als politieke groepering een aanduiding te mogen inschrijven voor de verkiezing van leden van een vertegenwoordigend orgaan. Een groepering die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting is en een aanduiding wil inschrijven waarmee zij voor een verkiezing op de kandidatenlijst wil worden vermeld, is daarmee in beginsel een politieke groepering. Een andere opvatting zou te veel afbreuk doen aan het passief kiesrecht.

Ook dit betoog van de vereniging slaagt. De Afdeling verklaart het beroep van de vereniging daarom gegrond en vernietigt het besluit van het centraal stembureau, dat ook de proceskosten moet vergoeden. De vereniging mag de door haar gewenste aanduiding inschrijven in het register voor de eerstkomende verkiezing.

ECLI:NL:RVS:2023:98

Bron:Raad van State| jurisprudentie| ECLI:NL:RVS:2023:98, 202300017/1/A2| 22-01-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn