Aanbestedingsrecht

Neemt u als instelling of overheid goederen of diensten af van een bedrijf of organisatie? Of levert u als bedrijf goederen of diensten aan een instelling of overheid? Dan kunnen speciale aanbestedingsprocedures gelden . Bij dit soort inkopen kunnen grote belangen gemoeid zijn. Deskundig juridisch advies is dan raadzaam.

Onze cliënten

Overheid en het bedrijfsleven ervaren het aanbestedingsrecht als complex. Het is een relatief jong en specialistisch rechtsgebied dat continu in beweging is. Onze gespecialiseerde advocaten begeleiden zowel aanbestedende diensten als inschrijvers.

Advies en ondersteuning

Wij adviseren over de aanbestedingsdocumenten van de aanbestedende dienst, stellen selectie- en/of aanbestedingsstukken op, en adviseren u bij het doen van een inschrijving, een mogelijke uitsluiting of afwijzing.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar aanbestedingsrecht@dekempenaer.nl

 

Actueel


Kennis

Corona en lopende aanbestedingen

Het expertisecentrum aanbesteden Pianoo adviseert aanbestedende diensten om na te gaan of de coronacrisis invloed heeft op lopende aanbestedingstrajecten.

maart 2020

Update Woningcorporaties en aanbestedingsplicht

Woningcorporaties worden in de Nederlandse wetgeving niet als aanbestedende dienst aangemerkt. De Europese Commissie denk daar anders over. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

februari 2019

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

Advies aan woningcorporaties: conformeer je aan de aanbestedingsregelgeving.

december 2017

Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Dat zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig zijn, is inmiddels door meerdere rechters beslist. Maar hoe de rechter oordeelt, hangt af van de manier waarop aan het inkoopproces is vormgegeven.

juni 2017

Zorgkantoren publiceren landelijk kader: stel uw vragen vóór 21 juni 2017

Op 1 juni a.s. wordt het landelijk kader voor contractering Wlz 2018 gepubliceerd door de zorgkantoren. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden gesteld tot en met 21 juni a.s. Noteer deze datum in uw agenda!

mei 2017

Uitsluiting inschrijving in concretiseringsfase niet onrechtmatig

Aanbestedingen op basis van best value procurement hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen in Nederland. De belangrijkste fase in de BVP-methodiek is de concretiseringsfase. Een inschrijving kan in deze fase alsnog worden uitgesloten of ongeldig worden verklaard.

september 2016

Aannemer heeft géén recht op vergoeding winstderving ex paragraaf 29 UAV

Wanneer de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die in de werkelijkheid, geeft dit een aannemer recht op verrekening van meer- en minderwerk én in uitzonderlijke gevallen aanspraak op bijbetaling.

april 2016

Checklist motiveren gunningsbeslissing – Cobouw, 30 maart 2016

Aanbesteders worstelen vaak met de vraag hoe een gunningsbeslissing moet worden gemotiveerd. Volgens inschrijvers is de motivering van de aanbesteder vaak te summier. Hoe ver moeten aanbesteders gaan met de motivering?

maart 2016

VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het VNG Model stelt gemeenten in staat een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid te realiseren.

juli 2015

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)

GVA is een verklaring dat er geen bezwaren zijn voor inschrijving.

juli 2015

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven

Aanbestedingsgebied

juli 2015

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten

Aanbestedingsgebied

mei 2015

ARIV 2014

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014. Deze voorwaarden worden toegepast bij de aankoop van roerende zaken.

mei 2015

Huidige Europese Richtlijnen

Aanbestedingsgebied

mei 2015

Zorgverzekeraars niet aanbestedingsplichtig – Vastgoedjournaal 18 mei 2015

Eerst waren ze lange tijd niet aanbestedingsplichtig. Circa een jaar geleden kwam het verassende vonnis van een voorzieningenrechter dat ze wel aanbestedingsplichtig zijn. Vervolgens was het lang wachten totdat in deze zaak in hoger beroep uitspraak zou worden gedaan. Inmiddels is het zover. Volgens het Hof Den Bosch zijn zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd en Ohra geen aanbestedende diensten.

mei 2015

Zekerheid over plicht corporaties blijft nog uit – Cobouw, 9 april 2015

Zijn woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Hierover wordt verschillend gedacht. Over één ding is men het eens: het laatste woord is aan de rechter.

april 2015

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Nog steeds geen antwoord. – 7 april 2015

Zijn woningcorporaties aanbestedingsplichtig? Hier wordt verschillend over gedacht. Over één ding is men het eens: het laatste woord hierover is aan de rechter. Recent heeft een voorzieningenrechter over een aantal aspecten geoordeeld. Helaas leidt dit nog niet tot een volledig oordeel over deze vraag.

april 2015

Aanbesteden. Vrijwillige transparantie vooraf: (g)een wondermiddel? 16 maart 2015

maart 2015

Ook aanbesteder moet vragen stellen! – 25 februari 2015

Gebeurt dat niet, dan kan achteraf niet meer worden geklaagd over die onduidelijkheden.

februari 2015

Inperking van vrijheid – Cobouw 4 september 2014

Cobouw, 4 september 2014

september 2014

Meer hoop voor het mkb bij aanbestedingen – Column Arnhem Business nr. 5 september 2014

Aanbestedingsregels en twee recente uitspraken geven teleurgestelde ondernemers hoop.

september 2014

Bij heraanbesteding verplichting om zelfde partijen uit te nodigen

19 augustus 2014

augustus 2014

Verplichting aanbesteder bij onderhandse aanbieding

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet uitspraak in de opzienbarende zaak van het Kadaster tegen HLA

juli 2014

Ondernemers verplicht uitgenodigd bij onderhandse aanbesteding – Cobouw 3 juli 2014

Opdrachtgevers kunnen worden verplicht bepaalde aannemers uit te nodigen voor een onderhandse aanbesteding. Dat heeft de rechter onlangs bepaald.

juli 2014

Zorgverzekeraars zijn aanbestedingsplichtig – 24 juni 2014

Lange tijd was de vaste lijn in de jurisprudentie dat zorgverzekeraars niet aanbestedingsplichtig zijn. In een recente uitspraak heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant echter geoordeeld dat zorgverzekeraars moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten.

juni 2014

Lokaal aanbesteden onder de Aanbestedingswet 2012 – 3 juli 2013

Gemeenten verschuilen zich vaak achter ‘strenge’ aanbestedingsregels.

juli 2013

Aanvullen afwijzingsgronden niet toegestaan! – 7 maart 2013

Bij een aanbesteding mag de aanbestedende dienst na de (voorlopige) gunningsbeslissing niet (meer) andere relevante redenen voor de gunningsbeslissing aanvoeren. Een uitzondering is alleen mogelijk indien de aanbestedende dienst aannemelijk maakt dat sprake is van bijzondere redenen of omstandigheden.

maart 2013

Aanbestedingswet vanaf 1 april 2013 van kracht! – 27 februari 2013

Vanaf 1 april 2013 wordt de huidige aanbestedingsregelgeving vervangen door de Aanbestedingswet. De maatregelen in deze wet moeten voor lastenvermindering en meer concurrentie zorgen.

februari 2013

Zijn zorginstellingen aanbestedingsplichtig? – 6 december 2012

Over de vraag of zorginstellingen aanbestedingsplichtig zijn heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Gelet op de huidige stand van wetgeving en jurisprudentie zijn zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig.

december 2012

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig? – 1 juli 2011

buiten gebracht dat maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties niet Europees hoeft te worden aanbesteed.Volgens de minister blijft de verplichting om (nationaal) aan te besteden hoe dan ook bestaan.

juli 2011

Woningcorporaties verplicht Europees aanbesteden! – 12 maart 2011

Met ingang van 1 januari 2011.

maart 2011