Inhoudsopgave

Kinderalimentatie in 2015

Kinderalimentatie in 2015:

Gaat u er (fors) op achteruit of gebruikt u de nieuwe kindregelingen om de kinderalimentatie te laten wijzigen?

Door mr. M.D. Farkas-Tromp

Per 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) in werking. Veel (gescheiden) ouders zullen de gevolgen hiervan in hun portemonnee gaan merken. De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand verdwijnt evenals het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie en de alleenstaande ouder korting. Daarvoor in de plaats wordt het reeds bestaande Kind Gebonden Budget (KGB) verhoogd en krijgen ouders te maken met de zogeheten alleenstaande ouderkop.

Huidig systeem in het kort

Om uit te leggen wat de gevolgen zijn van de wetswijzigingen is het nodig eerst kort in te gaan op het alimentatiesysteem zoals dat vanaf 1 april 2013 geldt. In dit systeem worden de kosten van de kinderen berekend op basis van het netto gezinsinkomen van partijen ten tijde van uiteengaan.
Van zowel moeder als vader berekenen we het Netto Besteedbaar Inkomen (NBI).
Het NBI van vader en moeder tellen we bij elkaar op om zo te komen tot het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van uiteengaan. Aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen kunnen de kosten van de kinderen worden vastgesteld. Vervolgens berekenen we welk deel van die kosten kan en moet worden gedragen door vader en welk deel door moeder. Dit doen we aan de hand van een nieuwe berekening van het NBI van zowel moeder als vader, maar nu in de situatie na uiteengaan, dus ieder voor zich en rekening houdend met de heffingskortingen en het KGB zoals die voor de nieuwe situatie gelden.
Vervolgens dient rekening gehouden te worden met de zorgkorting of kunnen er andere redenen zijn waardoor (de verdeling van het bedrag van) de kosten aanpassing behoeven. Zo komen we tot het bedrag dat de alimentatieplichtige aan kinderalimentatie (kosten van opvoeding en verzorging) kan betalen (inclusief fiscaal voordeel).

De wetswijzigingen die per 1 januari 2015 in werking treden leiden o.a. ertoe dat:

    1. de berekening van het NBI na uiteengaan wijzigt o.a. omdat de alleenstaande ouderkorting vervalt;
    2. de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben een hoger KGB krijgt al dan niet met de alleenstaande ouderkop;
    3. de Expertgroep Alimentatienormen adviseert het gehele bedrag van het KGB inclusief alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de kosten van de kinderen, waarna de resterende kosten van de kinderen worden verdeeld;
    4. de alimentatieplichtige geen fiscale aftrek meer heeft van kinderalimentatie.

Ter illustratie de volgende (fictieve) casus: Mia en Herman zijn gescheiden. Samen hebben zij 1 kind, Viktor. Viktor is 1 jaar oud. Viktor woont bij Mia. Mia noch Herman heeft een nieuwe partner. Mia ontvangt momenteel (2014) een Kind Gebonden Budget (KGB) van € 84,- per maand. Mia heeft een NBI van € 1.696,- per maand. Zij komt o.a. in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting.
Herman heeft een NBI van € 2.811,- per maand.
In deze situatie bedragen de kosten van Viktor € 662,- per maand.

Herman ziet Viktor 2 x per week 2 uur. Gemakshalve gaan we er van uit dat geen rekening wordt gehouden met de zorgkorting, gelet op de beperkte zorgregeling.
De huidige bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging (kinderalimentatie) van Viktor door Herman aan Mia bedraagt € 536,- per maand inclusief fiscaal voordeel (€ 28,- per maand). Mia draagt (in natura) per maand € 153,- bij in die kosten.

Per 1 januari 2015 wordt de situatie voor Mia, Herman en Viktor als volgt:
De alleenstaande ouderkorting van Mia vervalt. Haar KGB wordt verhoogd. Zij komt tevens in aanmerking voor de alleenstaande ouderkop. Totaal komt dit op € 335,- per maand. We gaan er vanuit dat het inkomen van Mia verder gelijk is gebleven.

We gaan er tevens van uit dat het inkomen van Herman niet wijzigt. Aan zijn zijde vervalt per 1 januari 2015 de fiscale aftrek van de kinderalimentatie.

Het NBI van Mia komt per 1 januari 2015 (als gevolg va het vervallen van de alleenstaande ouderkorting) op € 1.564,- per maand. Het NBI van Herman blijft ongewijzigd, derhalve € 2.811,- per maand. De kosten van Viktor blijven ongewijzigd. Op deze kosten wordt echter per 1 januari 2015 het gehele bedrag van het KGB inclusief de alleenstaande ouderkop in mindering gebracht waardoor de resterende kosten van Viktor van € 662,- per maand naar € 327,- dalen. Deze resterende kosten worden over Mia en Herman naar rato van hun draagkracht verdeeld. Herman betaalt vanaf 1 januari 2015 een bijdrage in de resterende kosten van opvoeding en verzorging van € 272,- per maand daar waar hij eerder € 536,- betaalde! De kinderalimentatie moge dan vanaf 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar zijn, Herman gaat fors minder betalen: ca. 50%.
De bijdrage van Mia in de resterende kosten van opvoeding en verzorging van Viktor bedraagt per 1 januari 2015 € 55,- per maand (in natura). Zij wordt geacht het gehele KGB inclusief de alleenstaande ouderkop (in natura) in te brengen ter dekking van de totale kosten van opvoeding en verzorging van Viktor.

Dit voorbeeld moge fictief zijn, maar het komt zeker niet uit de lucht vallen: de casus is gebaseerd op één van onze vele praktijkgevallen. Met andere woorden: de veranderingen per 1 januari 2015 zullen in heel wat alimentatiegevallen leiden tot een (soms behoorlijke) verlaging van het bedrag aan kinderalimentatie en dus tot onrust en/of conflicten tussen ouders. Een ieder dient zich echter wel te realiseren dat de wetswijzigingen niet automatisch leiden tot een gewijzigde alimentatie! Overeengekomen of vastgestelde alimentatie mag u immers niet eenzijdig wijzigen. Wanneer u dus niets doet, dient u, als alimentatieplichtige, per 1 januari 2015 de overeengekomen of vastgestelde alimentatie te blijven betalen plus de indexering van 0,8% (inclusief fiscaal voordeel, welk fiscaal voordeel u in de praktijk niet meer heeft!).

Wat te doen?

Ouders, die naar aanleiding van de wijzigingen per 1 januari a.s. een verandering in de kinderalimentatie willen doorvoeren, zullen dus in actie moeten komen, waarbij het in het belang van uw kinderen is dat u met elkaar in overleg treedt over hoe wilt omgaan met de nieuwe regels. Ons kantoor biedt u daarbij deskundige begeleiding aan middels mediation, waarbij wij voor een nieuwe berekening kunnen maken.
Komt u er niet uit of bent u niet geïnteresseerd in mediation, maar wilt u wel weten wat de nieuwe regels voor u betekenen? Laat uw kinderalimentatie dan door ons herberekenen! Zonodig starten wij voor u een wijzigingsprocedure bij de rechtbank op.

In alle gevallen bent u verzekerd van professioneel maatwerk tegen een scherpe prijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website en brochure.
U kunt ook binnenlopen bij ons gratis (echt)scheidingsspreekuur: iedere vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur (behalve op feestdagen). Voor vragen of meer informatie neemt u gerust contact met ons op via 026 3522 825 of familierecht@dekempenaer.nl voor een afspraak of advies. Wij zijn u graag van dienst.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn