Inhoudsopgave

Kinderalimentatie | Echtscheiding met kinderen

Na een scheiding bent u als ouder onderhoudsplichtig voor uw kinderen. Deze onderhoudsplicht bestaat voor iedere biologische ouder, maar ook aangetrouwde partners kunnen onderhoudsplichtig zijn!

Als duidelijk is hoe de omgangs/zorgregeling er uit ziet/gaat zien, bekijken wij met u de financiële gevolgen daarvan. Wat kost uw kind eigenlijk? wie draagt welke kosten? wie ontvangt de kinderbijslag? hoe werkt het kindgebonden budget? enz. De leeftijd van uw kinderen speelt daarbij een rol en het netto gezinsinkomen ten tijde van uiteen gaan.

Voor kinderen tot 18 jaar zijn tabellen opgesteld. Wij berekenen de kosten van uw kinderen. Voor kinderen met speciale behoeftes (bijv. om medische redenen of omdat zij topsport beoefenen) houden wij rekening met de daarvoor geldende specifieke regels. Voor kinderen vanaf 18 jaar (jongmeerderjarigen/jongvolwassenen) zijn geen tabellen beschikbaar. Hun behoefte wordt afgestemd op hun situatie, waarbij van belang is of de jongmeerderjarige zelf gedeeltelijk of geheel in zijn/haar eigen levensonderhoud voorziet dan wel studeert. Bij de laatste categorie speelt de studiefinanciering en WSF norm veelal een rol. Tevens speelt de draagkracht van de onderhoudsplichtigen een rol. Wat kunt en moet u bijdragen in de kosten van uw kinderen? De draagkracht van ieder van partijen wordt berekend aan de hand van inkomsten en uitgaven. Wij vragen u om de benodigde stukken aan ons aan te leveren en berekenen uw draagkracht. Vervolgens berekenen wij uw bijdrage in de kosten van de kinderen en/of kosten van levensonderhoud van uw (ex)echtgenoot/echtgenote.

In de rechtspraak wordt bij het vaststellen van kinderalimentatie het Trema-rapport gehanteerd. Daarin zijn richtlijnen opgenomen, welke veelal door de rechtbank worden gevolgd.

Ook wanneer u een minimum inkomen heeft wordt u in principe geacht een kleine bijdrage te leveren in de kosten van opvoeding en verzorging van uw kind. Het bedrag is afhankelijke van uw specifieke situatie.

De vaststelling van kinderalimentatie leidt veelal tot discussies en procedures. Wij brengen uw financiële situatie helder in kaart en berekenen de alimentatie op een voor u zo gunstig mogelijke manier. Wij verhelderen onduidelijkheden en spreken heldere taal. We verzamelen alle relevante gegevens van u en uw (ex)partner om de kosten van de kinderen te kunnen berekenen. Dit doen wij aan de hand van uw beider Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). resp. het gezinsinkomen ten tijde van uiteen gaan. Het NBI is iets anders dan hetgeen u netto per maand ontvangt. Wij berekenen voor u uw NBI op basis van uw loonstroken, jaaropgave(n) en eventueel aangifte(s) IB. Vervolgens berekenen wij, met inachtneming van de kosten van de kinderen, de bijdrage van iedere ouder in die kosten van de kinderen te berekenen en aansluitend de kinderalimentatie. Het berekenen van kinderalimentatie is dan ook maatwerk. Met onze juridische ervaring en kennis leveren wij u een berekening op maat.

Een kinderalimentatieberekening op maat, kunnen wij u aanbieden voor een vaste prijs. Neemt u gerust contact op voor de tarieven. Een alternatief voor kinderalimentatie is de kindrekening, een rekening waarop beide ouders maandelijks storten en waarvan zij beiden betalingen ten behoeve van de kinderen doen. Een dergelijke rekening vergt onderling vertrouwen van ouders en goede communicatie. Een kindrekening is dan ook niet voor iedereen weggelegd.
Wat u ook wilt, het gaat er om dat de regeling bij u en uw situatie na echtscheiding dient te passen.

Kinderalimentatie dient betaald te worden tot 18 resp. 21 jaar afhankelijk van de situatie van uw kind(eren). De alimentatie wordt op grond van de wet, jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Het percentage van indexering vindt u hier . Wanneer de indexering niet automatisch door de ander wordt betaald, downloadt u hier een verzoek tot indexering. Wanneer dit niet helpt staan wij u graag bij.

Ook bij het vaststellen van de kinderalimentatie geldt dat het de voorkeur geniet om in overleg tot afspraken te komen. Komen we er niet uit, dan stellen wij de processtukken voor u op, starten de procedure en vragen wij de rechter om een beslissing, dit alles in overleg met u. U bent immers degene die na de scheiding met de regeling uit de voeten moet kunnen. De regeling moet daarnaast een zo lang mogelijke houdbaarheidstermijn hebben.

Meer informatie over geldzaken bij uw scheiding vindt u hier.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn