Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Zie Kantoorklachtenregeling.

Binnen vier weken

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u – mits voldaan aan de voorwaarden – een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt hier ook terecht wanneer ons kantoor uw bezwaren niet binnen vier weken na het indienen schriftelijk heeft behandeld.

Geschillencommissie Advocatuur

Voor het geval u een klacht wil indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, verwijzen we particuliere cliënten naar de geschillencommissie Advocatuur en ondernemers naar Advocatuur Zakelijk.

Meer informatie

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid. Informatie over het proces kunt u vinden op de website www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoon (070) 310 53 10.

Uitspraak

De Geschillencommissie doet uitspraak bij arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000,- en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk . De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (zakelijk en consumentengeschillen) dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Aanmelden voor nieuws

Stuur ons een mail om op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen.

Mail