DISCLAIMER

Please be aware that this is a machine translation to provide a basic understanding of our web content. It is a literal translation and certain words may not translate accurately. De Kempenaer Advocaten N.V. is not responsible for the accuracy of any translation using this service.

Table of contents

Nijmeegse Vierdaagse betaalt inschrijfgeld niet terug. Maar mag dat wel?

Op de website van De Gelderlander stond gisteren het volgende bericht: “Vierdaagse betaalt voorlopig geen inschrijfgeld terug”.

De organisator van de Nijmeegse Vierdaagse heeft besloten om het inschrijfgeld niet terug te betalen aan lopers die hun inschrijving annuleren als gevolg van het coronavirus. Hiervoor is artikel 13 in het Limiteringsprotocol buiten werking gesteld (zie: 4daagse laatste nieuws coronavirus). De vraag is of de organisator het recht heeft om het inschrijfgeld te behouden en artikel 13 in het Limiteringsprotocol buiten werking te stellen.

Afgelasting door organisatie

In artikel 17 in het (algemene) reglement van de Vierdaagse staat het volgende: “Stichting DE 4DAAGSE behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Vierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting DE 4DAAGSE kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

De organisatie beslist eind april, aldus de eigen website (4daagse laatste nieuws), of het evenement doorgaat of wordt afgelast. Dit betekent dat de organisatie (nog) geen beroep op dit artikel heeft gedaan.

Indien de organisatie inderdaad besluit om de wandeltocht af te blazen, is het maar de vraag of zij niet toch verplicht is om het inschrijfgeld terug te betalen, ondanks de zin “Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld (…)”. Over deze bepaling zou de rechter namelijk zeer goed kunnen bepalen dat deze onredelijk bezwarend is (artikel 6:236 BW dan wel artikel 6:237 BW). Hier kan ook een vergelijking worden gemaakt met een annulering van een concert door een organisator, waarbij de consument recht heeft op terugbetaling van de ticketprijs (en servicekosten).

Annulering door lopers

In artikel 13 in het Limiteringsprotocol is het volgende opgenomen: “Iedere individuele deelnemer heeft het recht om binnen redelijke termijn de voorgenomen deelname zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren. Betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van kosten voor administratie en zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd. Als einddatum van de redelijke termijn geldt 17 april 2020. Voor de sluitingsdatum is de dag van ontvangst op de Centrale Administratie bepalend. Later ontvangen annuleringen worden niet geaccepteerd, ongeacht de reden van annulering.

Voor deelnemers die een startbewijs verkrijgen via de eventuele na-inschrijving, zoals beschreven in artikel 9, is annulering niet mogelijk.

Dit betekent dat op basis van deze bepaling de lopers tot uiterlijk 17 april a.s. de tijd hebben om kosteloos te annuleren, waarbij zij het inschrijfgeld terugbetaald moeten krijgen. Immers, dit is wat de organisator zichzelf heeft opgelegd. Zoals uit het voorgaande blijkt heeft de vierdaagse-organisatie dit artikel eenzijdig buiten werking gesteld, waardoor het inschrijfgeld niet aan de lopers terug wordt betaald ook als zij tijdig hebben geannuleerd. Mag dat?

Eenzijdig wijzigen spelregels door organisator

Het eenzijdig wijzigen van de spelregels is niet toegestaan zonder toestemming van de lopers. Het lijkt erop dat de organisator een beroep heeft gedaan op onvoorziene omstandigheden. Echter, het eenzijdig wijzigen van de spelregels op grond van onvoorziene omstandigheden is enkel mogelijk door tussenkomst van een rechter. De lat voor een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden ligt erg hoog. Het is dan ook maar de vraag is of de organisator hiermee, gezien alle feiten en omstandigheden, succes kan behalen.

Resumerend

In mijn optiek dient de organisator het inschrijfgeld (en servicekosten) aan de lopers terug te betalen, wanneer de lopers voor 17 april a.s. hun deelname alsnog annuleren.

Ondervindt u problemen bij het terugkrijgen van het inschrijfgeld, neem dan contact met ons op via 026 3522825 of  per mail  evenementenrecht@dekempenaer.nl. Afhankelijk van het aantal ‘aanmeldingen’ kan bekeken worden of een collectieve actie kan worden opgezet.

More Corona articles 

Check our Corona Desk page for more articles written about (the consequences of) the corona virus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Want to know more?

Contact one of our specialists. Call 026 – 35 22 888 or send us a message.

Mail
The specialist(s):

SHARE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn