Stappenplan en Handleiding Reorganisatie | Stap 1: voorbereiding reorganisatie

Trefwoorden arbeidsrecht, Arbeidsrecht Datum: 19 november 2020

1. Het opstellen van een reorganisatie- en uitvoeringsplan

Uit het reorganisatieplan blijkt de noodzaak van de reorganisatie, de inhoud van het (voorgenomen) reorganisatiebesluit en het doel van dat besluit. Een goed reorganisatieplan is van belang om de noodzakelijkheid en urgentie van de reorganisatie te onderbouwen. Dit plan kan o.a. worden gebruikt ten behoeve van:

 • Een eventuele adviesaanvraag aan de OR of overleg met de personeelsvertegenwoordiging
 • Onderhandelingen met de vakbonden t.b.v. een Sociaal Plan
 • Onderhandelingen met werknemers over hun positie
 • Ontslagprocedures bij het UWV

A. stel de peildatum vast

Er dient een peildatum te worden gekozen, die als basis dient voor de berekening van de formatievermindering en de ontslagvolgorde.

B. breng de personele situatie en gevolgen in kaart

Er moet inzichtelijk worden gemaakt:

 • welke functies en formatieplaatsen er in de huidige en de nieuwe situatie (na reorganisatie) zijn, waarbij eisen, inhoud en niveau van de functies zijn beschreven;
 • welke functies worden opgeheven;
 • welke functies al dan niet uitwisselbaar zijn.

Hiertoe wordt een formatieplaatsenplan opgesteld, de bedrijfsvestiging vastgesteld, en de ontslagvolgorde bepaald.

De ontslagvolgorde wordt bepaald door de werknemers in te delen in:

 • categorieën uitwisselbare functies;

en vervolgens per categorie uitwisselbare functie:

 • in groepen
 1. externe medewerkers
 2. werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd
 3. nul-uren-contracters,
 4. bepaalde tijd contracters
 5. werknemers met onbepaalde tijd contract

Daarna wordt op basis van het afspiegelingsbeginsel berekend hoeveel werknemers er per leeftijdsgroep ontslagen moeten worden. De leeftijdsopbouw voor en na ontslag dient zo veel mogelijk gelijk te blijven.

Overigens zijn er wel uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van een onmisbare werknemer.

Voor de boventallige werknemers moet bekeken worden of zijn herplaatst kunnen worden of dat er ontslag moet volgen.

C. Maak de financiële situatie en gevolgen inzichtelijk

Aan de hand van cijfers moeten de noodzaak en de gevolgen van de reorganisatie worden onderbouwd.

2. Maak een tijdschema en stel een draaiboek samen

Het is aan te raden om een einddatum voor de reorganisatie te bepalen, zodat er voor alle stappen die genomen moeten worden een stappenplan kan worden gemaakt en kan worden berekend of de einddatum haalbaar is. Na de uitwerking van het reorganisatie- en uitvoeringsplan kan  een draaiboek worden opgesteld waarin voor zover mogelijk wordt opgenomen welke acties door wie wanneer worden ondernomen.

——————————————————-

Naar Stap 2: de advies- en overlegtrajecten

Terug naar Stappenplan en Handleiding voor een reorganisatie